BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

GS.TS. Đặng Kim Vui

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

PGS.TS. Trần Viết Khanh

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

GS.TS. Đặng Văn Minh