ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – HỘI SINH VIÊN

Điện thoại: 0280 3851589

Email: vpdtn.dhtn@moet.edu.vn

Bí thư:

Hà Xuân Linh

 

Điện thoại: 0280 3851589; Email: haxuanlinh.tnu@gmail.com

Phó Bí thư:

Nguyễn Đình Yên

 

Điện thoại: 0280 3851589; Email: nguyendinhyen@tnut.edu.vn  

Phó Bí thư:

Nguyễn Hữu Toàn

 

Điện thoại: 0280 3851589

Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Đình Yên

 

Điện thoại: 0280 3851589; Email: nguyendinhyen@tnut.edu.vn  

Phó Chủ tịch Hội sinh viên:

Trần Việt Cường

 

Điện thoại: 0280 3851589