VĂN BẢN PHÁP QUY ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Quyết định 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Chi tiết download tại đây

 
 

Quyết định số 897/QĐ-ĐHTN ngày 20/8/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên

Chi tiết download tại đây