Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Bui Nga

Họ và tên: Bui Nga

Chức vụ: Phó giám đốc

Di động: 0912.486.428

Email: buingathi@gmail.com

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Không

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng VNS Hà Nội

Website: http://buingathi.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. "MOOCs – Một giải pháp hỗ trợ học tập suốt đời trong xu thế giáo dục 4.0", Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội, số 40, Tháng 02-2018, Trang 44.

2. "High interactive for online training in the near future", Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về: “Giáo dục mở trong phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập Châu Á”, tháng 10/2018,

3. "Các khoá học mở trực tuyến đại trà (MOOCs) - một mô hình thực hiện xã hội học tập và học suốt đời", 'Hội thảo khoa học “Trường Đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người lớn” (dự kiến tổ chức vào tháng 5/2019). Bộ giáo dục và đào tạo.

4. Đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên, cần sự tham gia của doanh nghiệp, Trang 116, Kỷ yếu Hội thảo khoa học đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Nhà xuất bản tài chính, Tháng 5/2019, ISBN: 978-604-79-2094-5

5.Đánh giá tiềm năng và nhu cầu ứng dụng Elearning trong các doanh nghiệp, Trang 114, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Elearning kinh nghiệm và cơ hội hợp tác, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2019 (có phản biện), ISBN: 978-604-946-736-3

6. Xây dựng đội ngũ phát triển nội dung đào tạo trực tuyến, Trang 479, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Elearning kinh nghiệm và cơ hội hợp tác, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2019 (có phản biện), ISBN: 978-604-946-736-3

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại