Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Bùi Thị  Hương

Họ và tên: Bùi Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0978019284

Email: buihuong206@gmail.com

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Website: http://buithihuong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. Sơ yếu lý lịch

Họ và tên:  Bùi Thị Hương                                              

Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1986

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

Email: buihuong206@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Từ năm 2005 đến năm 2009: Học Đại học tại Đại học Ngoại ngữ Huế

- Từ năm 2012 đến năm 2014: Học Thạc sĩ tại Đại học Ngoại ngữ _ Đại học Quốc gia Hà Nội

III. Quá trình công tác

 Từ năm 2010 đến nay: Là giảng viên giảng dạy môn Tiếng Anh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại