Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Bùi Thị Kiều Giang

Họ và tên: Bùi Thị Kiều Giang

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng bộ môn

Di động: 0983.368.666

Email: buithikieugiang@tuaf.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Bộ môn Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và tin học ứng dụng - Trường ĐH Nông lâm - ĐHTN

Website: http://buithikieugiang.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Bài báo khoa học công bố quốc tế

The Benefit of Using Code-switching in Teaching English for Lao Students Doing a Course in Vietnam

files/users/buithikieugiang@tuaf.edu.vn/Full-Paper-THE-BENEFIT-OF-USING-CODE-SWITCHING-IN-TEACHING-ENGLISH-FOR-LAO-STUDENTS-DOING.pdf

 

Bài báo Danh mục Scopus

READING COMPREHENSION PERFORMANCE OF ELF FIRST YEAR COLLEGE STUDENTS: BASIS FOR READING ENHANCEMENT PROGRAM 

files/users/buithikieugiang@tuaf.edu.vn/Bui-Thi-Kieu-Giang-Scopus.pdf

https://astrasalva.files.wordpress.com/2018/01/astra-salvensis-supplement-no-2-2017.pdf

Astra Salvensis. Review of History and Culture. Supplementary No. 2/2017.

  

Relationships Between Use of Social Networking Sites and Study Habits and Interpersonal Relationships among Vietnamese University Students

http://najp.us/north-american-journal-of-psychology-index

files/users/buithikieugiang@tuaf.edu.vn/Scopus-paper.pdf

North American Journal of Psychology, 2019, Vol. 21, No. 3, 503 -516.

 

Bài báo trong danh mục Thomson Reuteur

1. The Utilization of the Internet Resources for Enhancing the Self-study of Vietnamese Students in Improving their English Competence.  (March 2018)

files/users/buithikieugiang@tuaf.edu.vn/tojdac_v08i2_APRIL.pdf

 

2. Language Learning Strategies of Vietnamese EFL Freshmen.   (September 2018)

http://awej.org/index.php/volume-9-2018/85-awej-volume-9-number-3-september-2018/1363-language-learning-strategies-of-vietnamese-efl-freshmen

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Relationship of Social Network Use and Emotional Quotient among First Year Students 

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/214

 

CLASSROOM MANAGEMENT STYLES AND TEACHER - STUDENT RELATIONSHIP CONGRUENCY: ITS INFLUENCE ON STUDENT LEARNING OUTCOMES

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1311/pdf 

Bui Thi Kieu Giang; Tran Thi Thuy Nga 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại