Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Chu Thị Liễu

Họ và tên: Chu Thị Liễu

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn KHXH

Di động:

Email: lieuct@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Số nhà 050, đường Bùi Đức Minh, tổ 24, Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Website: http://chu-thi-lieu.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Chu Thị Liễu 

Năm sinh: 1977

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Khoa học Xã hội 

Đơn vị công tác: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Email: lieuct@tnu.edu.vn

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I

Ngành học: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Nước đào tạo: Việt Nam        Năm tốt nghiệp: 2000

Bằng đại học 2: Tiếng Anh     Năm tốt nghiệp: 2021

2. Sau đại học: 

thạc sĩ Giáo dục học, chuyên ngành: Lý luận và PP giảng dạy các môn chính trị               

Năm cấp bằng: 2008      Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1. CÁC ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ THAM GIA

Stt

Tên đề tài

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Nn, Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia

1

Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn CNXH khoa học cho SV trường CĐSP Lào Cai.

2005 - 2006

Trường

Chủ nhiệm ĐT

2

Phương pháp thảo nhóm trong dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

2007 - 2008

Trường

Chủ nhiệm ĐT

3

Thiết kế giáo án điện tử trong dạy học học phần Những vấn đề của thời đại cho sinh viên năm thứ ba trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

2008 -2009

Trường

Chủ nhiệm ĐT

4

Việc tổ chức sưu tầm tư liệu có giúp sinh viên lớp TH2 học tốt hơn nội dung chương V, học phần tư tưởng Hồ Chí Minh không?

2009-2010

Trường

Chủ nhiệm ĐT

5

Tổ chức học theo nhóm ở nhà có giúp sinh viên lớp CĐ10MN1 học nội dung chương VIII, học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tốt hơn không?

2010-2011

Trường

Chủ nhiệm ĐT

6

Ứng dụng phần mềm Microsoft Office, Violet, PowerPoint và Internet trong thiết kế giáo án điện tử học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin” cho sinh viên năm thứ 1 hệ CĐSP.

2011-2012

Trường

Chủ nhiệm ĐT

7

Thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học học phần "Đạo đức và Phương pháp giảng dạy đạo đức” cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

2012-2013

Trường

Chủ nhiệm ĐT

8

Thiết kế bài giảng điện tử học phần "Phương pháp dạy học Giáo dục công dân" trong dạy học cho sinh viên hệ Cao đẳng Sử - Giáo dục công dân trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

2013-2014

Trường

Chủ nhiệm ĐT

9

“Thiết kế bài giảng điện tử học phần "Phương pháp dạy học Giáo dục công dân" trong dạy học cho sinh viên hệ Cao đẳng Sử - Giáo dục công dân trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai “

2014-2015

Trường

Chủ nhiệm ĐT

10

Thiết kế dạy học học phần Pháp luật đại cương cho sinh viên ngành CĐSP Mầm non theo định hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp".

2015-2016

Trường

Chủ nhiệm ĐT

11

Nghiên cứu vai trò của văn hóa truyền thống trong xây dựng đời sống mới tại một số địa phương của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

2017 - 2018

Trường

Chủ nhiệm ĐT

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Stt

Tên bài báo công bố

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tự học và biện pháp nâng cao chất lượng tự học các môn lý luận chính trị theo học chế tín chỉ ở trường CĐSP Lào Cai.

10/2013

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt

ISSN 21896 0866 7476

2

Vấn đề cơ bản và sự cần thiết của việc giáo dục lý luận Mác – Lenin cho sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

10/2014

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt ISSN 2354 0753

3

Nâng cao chất lượng tự học môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” cho sinh viên khối cao đẳng trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

3/2015

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt ISSN 2354 0753

4

Xây dựng hệ thống học liệu trong dạy học môn Pháp luật đại cương theo hướng tiếp cận năng lực người học.

11/2015

Tạp chí Quản lý Giáo dục

ISSN 1859 2910

5

Vai trò của văn hóa truyền thống trong xây dựng đời sống mới tại một số xã của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

12/2018

Tạp chí KH&CN - ĐHTN

 

2. SÁCH, TÀI LIỆU BIÊN SOẠN

Stt

Tên sách/tài liệu

Tháng/Năm xuất bản

Vai trò tham gia

1

Hỏi – đáp về Thế giới quan, phương pháp luận Triết học của CN Mác – Lênin.

6/2016

Đồng tác giả

2

Hướng dẫn tự học Môn Những NLCB của CN Mác -Lênin.

8/2017

Đồng tác giả

3

Triết học Mác Lênin - Những nội dung cơ bản

12/2017

Đồng chủ biên/Đồng tác giả

 

4

Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

6/2020

Đồng tác giả

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại