Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đặng  Văn Lâm

Họ và tên: Đặng Văn Lâm

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0914792319

Email: lamdv@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Tỉnh Lào Cai

Website: http://dang-van-lam.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đặng Văn Lâm                                                   Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 19/06/1978          Nơi sinh: Đông Hưng – Thái Bình

Quê quán: Đông Xuân – Đông Hưng – Thái Bình                       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                             Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cao đẳng Sư phạm

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 008 Phố Lê Thiết Hùng, Tổ 16 Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02143859299        NR:                           DĐ:      0914792319

Fax:                                                         Email: lamdv@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy;

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Ngành học: Tâm lý – Giáo dục học

Nước đào tạo: Việt Nam;

Năm tốt nghiệp: 2000

Bằng đại học 2:……;  Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Giáo dục học

Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;

Tên luận án:….

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh A2

2.

Mức độ sử dụng:

Mức độ sử dụng:

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 9/2003 đến 4/2019

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Giảng viên

5/2019 đến nay

Phân hiệu ĐHTN tại Tỉnh Lào Cai

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ứng dụng phần mềm Microsoft Office, Violet, PowerPoint, và Internet
trong thiết kế bài giảng điện tử học phần Giáo dục học đại cương hệ CĐSP Tiểu học.

9/2012-6/2013

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học học phần Giáo dục học Mầm non 1 cho học sinh trung cấp Mầm non trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai.

9/2013-6/2014

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Thiết kế bài giảng điện tử học phần “Giáo dục học” trong dạy học cho học sinh trung cấp tiểu học trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai.

9/2014-6/2015

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

4

Thiết kế dạy học học phần Giáo dục học cho sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp.

9/2015-6/2016

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

5

Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường Tiểu học, THCS và trường CĐSP Tỉnh Lào Cai,

9/2016-6/2017

Đề tài cấp trường

Đồng tác giả

6

Thực trạng và biện pháp hỗ trợ giáo viên trong giáo dục hoà nhập cho trẻ mắc hội chứng rối loạn phát triển tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Lào Cai,

9/2017-6/2018

Đề tài cấp trường

Đồng tác giả

7

Thực trạng và biện pháp hỗ trợ giáo viên trong dạy học chỉnh trị cho học sinh lớp 1 có rối loạn học tập trên địa bàn thành phố Lào Cai

9/2017-6/2018

Đề tài cấp trường

Đồng tác giả

  1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Kết hợp phương pháp dạy học tình huống với sử dụng đa phương tiện trong dạy Giáo dục học ở các trường Sư phạm

2011

Tạp chí Giáo Dục. Số 275 (kì 1- 12/2011)

2

Rèn kĩ năng tự học cho sinh viên dân tộc ít người ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

2015

Tạp chí Quản lý Giáo dục (Số đặc biệt, 11-2015)

3

Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trường CĐSP Lào Cai.

2017

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học.

4

Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

2018

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần thứ XI

5

Nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt tại các trường Mầm Non thành phố Lào Cai.

2018

 

Tạp chí Quản lý giáo dục, số 04, tháng 4, năm 2018

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại