Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hoàng Hải Đăng

Họ và tên: Hoàng Hải Đăng

Chức vụ: Phó trưởng ban Ban CSVC

Di động: 0912.44.66.99

Email: danghh@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://danghhcsvc.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên: HOÀNG HẢI ĐĂNG             

Ngày sinh: 01/6/1975

Chức vụ, chức danh: Phó Trưởng ban Cơ sở vật chất, chi ủy viên

Đơn vị công tác: Ban Cơ sở vật chất – Đại học Thái Nguyên

Hạng chức danh, nghề nghiệp: Kỹ sư

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Tại chức

Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Ngành đào tạo: Xây dựng dân dụng

Nước đào tạo: Việt Nam                            Năm tốt nghiệp: 1999

2. Sau Đại học

Bằng thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế                    Năm cấp bằng: 2018

Nơi đào tạo: Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Bài báo: Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Thị Thu Thư, Nâng cao hiệu quả cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025, Tạp chí Tài chính, kỳ 1 - Tháng 4/2020, trang 55-57.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại