Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đặng Phi  Trường

Họ và tên: Đặng Phi Trường

Chức vụ:

Di động: 0947170685

Email: phitruong1706@gmail.com

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://dangphitruongdhkt.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

STT

Tên đề tài

Cấp đề tài

Vai trò

Năm hoàn thành

1

Vận dụng một số mô hình phân tích cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược tuyển dụng tại công ty cổ phần đầu tư & thương mại TNG

Cơ sở

Chủ nhiệm

2013

2

Đánh giá sự hài lòng của các doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan thuế trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

Cơ sở

Thành viên

2015

3

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Tiếp cận theo mô hình phân tích đường bao tới hạn

Đại học

Thành viên

2016

4

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đại học

Chủ nhiệm

2018

5

Giải pháp cung ứng lao động cho các doanh nghiệp FDI tỉnh Thái Nguyên

Đại học

Thành viên

2019

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

 

STT Tên bài báo Tên tạp chí Số tạp chí Trang đăng Đồng tác giả Địa điểm Tập
1 Self-Employment Intention of Rural Youth: A Study in Thai Nguyen Province – Viet Nam IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR -JEF) e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925 7-12 Dang Phi Truong Nguyen Nhu Trang Ngoài nước Volume 11, Issue 1 Ser. VI (Jan – Feb 2020)
2 Determinats of Self-Employment of Youth in Land Revoked Area in Vietnam:Overview and Analytical Framework Journal of Management and Economic Studies ISSN: 2667-6125 1-9 Dang Phi Truong Ngoài nước Volume 1, Issue 3, 2019
3 Mô hình nghiên cứu và kiểm định thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến tự tạo việc làm của thanh niên vùng thu hồi đất ở Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Quản trị nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 ISBN: 978-604-62-8950-0 725-735 Đặng Phi Trường Trong nước Tháng 04 năm 2019
4 Self - Employment adaptive capacity of youth in rural of Thai Nguyen province International Journal of Economics Commerce and Management ISSN 2348 - 0386 Pp 395 - 402 Dang Phi Truong Ngoài nước Vol VII, Issue 9, September 2019
5 Result of Development Investment Lychees Product in Viet Nam Journal of Management and Economic Studies ISSN: 2667-6125 22-27 Dang Phi Truong, Le Thi Yen Ngoài nước Volume 1, Issue 8, 2019
6 Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ISSN 0868-3808 66 - 68 Đặng Phi Trường, Nguyễn Thảo Nguyên Trong nước 517 Tháng 05 năm 2018
7 Đầu tư phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương: Nghiên cứu tại tỉnh Thái Nguyên Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển nhanh và bền vững: Qua Kinh nghiệm quốc tế và các địa phương của Việt Nam ISBN: 978-604-73-6511-1 384-394 Lê Thị Yến, Đặng Phi Trường Trong nước Tháng 10 năm 2018
8 Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: thực trạng và giải pháp Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ISSN 0868-3808 99-101 Đặng Phi Trường; Nguyễn Thảo Nguyên; Lê Thị Yến Trong nước 497 tháng 07 năm 2017
9 The impacts of infrastructure cost to investment capital attraction of enterprises in industrial parks: A study in Thai Nguyen province, Viet Nam International Journal of Economics, Commerce and Management ISSN 2348 0386 331 - 340 Dang Phi Truong, Le Thi Yen, Nguyen Nhu Trang Ngoài nước Vol. V, Issue 10, October 2017
10 Solutions to Develop Tea Production Follow Good Agricultural Practice (GAP) Standard: Study at Thai Nguyen Proceedings International Conference for young reseachers in Economics and Business (ICYRED 2017) ISBN: 978 - 604 - 84 - 2640 – 8 651 – 656 Nguyen Nhu Trang; Dang Phi Truong Trong nước 30/10/2017
11 Hiệu quả kinh tế của các mô hình áp dụng kỹ thuật trong trồng chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 ISBN: 978-604-922-593-2 216-221 Nguyễn Như Trang; Nguyễn Thị Lan; Đặng Phi Trường Trong nước Tập 1 - Quý 4/2017
12 Nhận diện một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dưới góc nhìn của doanh nghiệp Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 ISBN: 978-604-922-593-2 242-247 Đặng Phi Trường; Lê Thị Yến Trong nước Tập 1 - Quý 4/2017
13 The impact of organizations and state policies to self-employment activities of youth in area of land revoked in Thai Nguyen”. Seminar Papers – VEAM 2017 Seminar Papers – VEAM 2017   Dang Phi Truong; Nguyen Nhu Trang Trong nước 20.08.2017
14 “The impacts of infrastructure costs to investment capital attraction of enterprises in industrial parks: Research in Thai Nguyen province”. Seminar Papers – VEAM 2017 Seminar Papers – VEAM 2017   Dang Phi Truong; Le Thi Yen; Nguyen Nhu Trang Trong nước 20/08/2017
15 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ISSN 0868-3808 28-30 Đặng Phi Trường - Lê Thị Yến Trong nước Số 507, Tháng 12/2017
16 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ - Nhìn từ nghiên cứu kết quả học tập môn Quản trị học Kỷ yếu Hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2015 - 2016   48-53 Đặng Phi Trường Trong nước  
17 Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tín dụng tại các NHTM ở Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển bền vững thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" ISBN 978-604-88-3505-7 726-735 Đặng Phi Trường - Nguyễn Như Trang - Nguyễn Thái Phương Mai Trong nước 1
18 Thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp trong bối cảnh hội nhập: nghiên cứu tại tỉnh Thái Nguyên Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh ISBN 978-604-84-1850-2 170-176 Ths Lê Thị Yến Ths Nguyễn Vân Thịnh Ths Đặng Phi Trường Trong nước  
19 Ảnh hưởng của lao động đến thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Kỷ yếu hội thảo khoa học: Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập BUH - Nguồn nhân lực chất lượng cao ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập ISBN: 978-604-922-420-1 196-209 Ths Đặng Phi Trường Ths Lê Thị Yến Trong nước  
20 Ảnh hưởng của đầu tư phát triển khu công nghiệp đến sinh kế người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương ISSN 0868-3808 81-83 Ths Đặng Phi Trường Ths Lê Thị Yến Trong nước Số 481 - Tháng 11 năm 2016
21 Một số giải pháp phát triển ngân hàng dưới góc nhìn khách hàng - Nghiên cứu trường hợp ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thái Nguyên Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: "Chiến lược của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế Asean ISBN978-604-60-21643 556-571 Đặng Phi Trường; Nguyễn Như Trang Trong nước  
22 Tác động của nền KTTT tới mô hình xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam qua 30 năm đổi mới Tham luận Hội thảo: “Tổng kết phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua 30 năm đổi mới”     Đàm Thanh Thủy - Đặng Phi Trường - Cao Thị Thanh Phượng Trong nước  
23 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Quản trị học của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên ISSN-1859-2171 189 Bùi Thị Thu Hương, Đỗ Đình Long, Lê Ngọc Nương, Đặng Phi Trường, Hà Thị Hoa, Mai Việt Anh Trong nước 124
24 Vận dụng một số mô hình phân tích trong xây dựng kế hoạch chiến lược tuyển dụng tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Khoa học & Công nghệ ĐHTN ISSN-1859-2171 101 - 106 Đặng Phi Trường Nguyễn Như Trang Trong nước 109;

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại