Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đỗ Thanh  Mai

Họ và tên: Đỗ Thanh Mai

Chức vụ: Phó Bộ môn Khoa học cơ bản

Di động:

Email: dothanhmai.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Giảng viên chính-Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN.

Website: http://dothanhmai-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đỗ Thanh Mai    

Năm sinh: 1981

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                   

Chức vụ: Phó Bộ môn Khoa học cơ bản

Đơn vị công tác:  Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái nguyên

E-mail: dothanhmai.sfl@tnu.edu.vn.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư Phạm Thái nguyên

Ngành học: Sư Phạm Tin

Nước đào tạo: Việt nam                                             Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2: Tiếng Anh                                         Năm tốt nghiệp: 2012

2. Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính                Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2003-2008

Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên

Cán bộ giảng dạy

Từ 9.2008- nay

Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN

Cán bộ giảng dạy

Từ 2013- nay

Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN

Phó bộ môn KHCB        

 
2020 Trường Ngoại Ngữ - ĐHTN Phó bộ môn KHCB

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1.  Đề tài NCKH cấp cơ sở.

Năm 2016: Khai thác bộ công cụ ứng dụng công nghệ thông tin cho dạy học tích cực môn Tin học tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN, Mã số: NNCS 1618.

Năm 2017: Tìm hiểu và ứng dụng hình thức học trực tuyến E-Learning cho học phần Tin đại cương đối với sinh viên Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN,  Mã số: NNCS 1708.

Năm 2018: Tìm hiểu và ứng dụng một số website dạy học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, Mã số: NCCS 1854.

Năm 2019: Ứng dụng công nghệ và mạng truyền thông thiết kế công cụ hỗ trợ kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên, Mã số: NNCS 1922.

Năm 2020: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hành vi sử dụng Internet- Mạng xã hội của sinh viên Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái Nguyên,  Mã số: 2031.

2.  Đề tài NCKH cấp Đại học.

Năm 2018: Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông đa phương tiện đến việc đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ của sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên, Mã số: ĐH2017-TN01-06.

3. HD Đề tài sinh viên.

Năm 2018:​ Tìm hiểu việc sử dụng mạng truyền thông để phát triển năng lực nghe của sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.  Mã số: NNSV 1814

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

 

I. Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước

1.Đỗ Thanh Mai, Công nghệ học trực tuyến và hướng phát triển tại Khoa NGoại ngữ- ĐHTN, Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 157, số 12/12, 2016, ISSN 1859-2171

2. Tô Hữu Nguyên, Trần Mạnh Tuấn, Hà Thị Thanh, Đỗ Thanh Mai, Thực thi tượng trưng trong sinh tự động dữ liệu kiểm thử phần mềm, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, Tập 6, số 1/2016, ISSN 0866-787X.

3.  Tô Hữu Nguyên, Trần Mạnh Tuấn, Đỗ Thanh Mai Kỹ Thuật mô hình hóa ràng buộc hỗn hợp và phương pháp giải ràng buộc xâu trong thực thi tượng trưng. Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHTN, Tập 159, số 14, 2016, ISSN 1859-2171

4. Đỗ Thanh Mai, Phùng Thị Thu Trang, Ứng dụng moodle trong dạy và học trực tuyến học phần tin đại cương tại Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 174, số 14, 2017, ISSN 1859-2171

5.Trần Duy Minh, Nguyễn Thu Hương, Trần Mạnh Tuấn,  Đỗ Thanh Mai,  Sử dụng phân cụm bám giám sát mờ kết hợp với hệ thống thông tin địa lý trong phân tích và dự báo số lượng thống kêm 2016, Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 155, số 10, 2016, ISSN 1859-2171

6.Vũ Đức Quang, Hoàn Xuân Huấn, Đỗ Thanh Mai, Một thuật toán hiệu quả dựa trên giải thuật tối ưu đàn kiến r/p trung tâm. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX " Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR'9), ISBN: 987-604-913-472-2, 2016.

7. Phạm Viết Ngọc, Phạm Thu Trang, Đỗ Thanh Mai, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học các môn Đề án tại Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN, Hội thảo Khoa học Quốc gia 2018 với chủ đề “ELT Upgrade 2018: A focus on fluency”  ISBN:978-604-67-1159-9, 2018.

8. Đỗ Thanh Mai, Nguyễn Ngọc Hường, Ứng dụng Padlet và Onenote vào công tác giảng dạy tại Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái Nguyên. Hội thảo khoa học chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ các trường đại học và cao đẳng khu vực miền núi và duyên hải phía bắc, 2014.

9. Đỗ Thanh Mai, Công nghệ học trực tuyến và hướng phát triển tại Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN, Hội nghị Tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm UDCNTT trong quản lý, giảng dạy và NCKH cho CBVC KHoa NGoại Ngữ- ĐHTN, 2015.

10. Đỗ Thanh Mai, Phạm Thu Trang, Ứng dụng phần mềm Imindmap trong dạy và học từ vựng các môn ngoại ngữ. Hội thảo Quốc gia: Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ II, 2018.

11.Đỗ Thanh Mai, Tô Hữu Nguyên, Dương Ngọc Khang, Ứng dụng công nghệ và mạng truyền thông nâng cao kỹ năng nghe hiểu Tiếng Anh cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giảng dạy môn khoa học xã hội tại khoa Ngoại ngữ, ISBN: 978-604-9892-04-2.

12 .Đỗ Thanh Mai, Ngô Thị Minh Loan, Tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học thông qua một số kỹ thuật sử dụng phương tiện trực quan và công nghệ số,  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giảng dạy môn khoa học xã hội tại khoa Ngoại ngữ, ISBN: 978-604-9892-04-2.

II. Bài báo và báo cáo khoa học nước ngoài

Tô Hữu Nguyên, Trần Mạnh Tuấn, Trần Thị Ngân, Đỗ Thanh Mai (2016),   A novel symbolic execution model in automated generation of test cases, International Research Journal of Engineering and Technology  (IRJET)- India e-ISSN: 2395-005      p- ISSN:2395-0072.

3. ​ Các giáo trình đã xuất bản

 Đỗ Thanh Mai (chủ biên), Tô Hữu Nguyên, Nguyễn Ngọc Hường, Giáo trình Tin học đại cương, nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2017.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại