Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đỗ Thị Hoài  Thu

Họ và tên: Đỗ Thị Hoài Thu

Chức vụ: Chuyên viên

Di động: 0372.200.591

Email: Dothu91@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: Đồng bẩm, tp Thái nguyên

Website: http://dothu91-dttx.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đỗ Thị Hoài Thu

Năm sinh: 1991

Học vị cao nhất: Thạc sỹ           

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị công tác:  Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái nguyên

E-mail: dothu91@tnu.edu.vn.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nông lâm - ĐHTN

Ngành học: Quản lý đất đai

Nước đào tạo: Việt nam                                             Năm tốt nghiệp: 2013

2. Sau đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nông lâm - ĐHTN

Ngành học: Quản lý đất đai

Nước đào tạo: Việt nam                                             Năm tốt nghiệp: 2015

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2018 đến nay

Trung tâm ĐTTX - ĐHTN

Chuyên viên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại