Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Dương Công  Đạt

Họ và tên: Dương Công Đạt

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Di động: 855985333

Email: dcdatttn@gmail.com

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://duongcongdat.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Năm 2001: tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm –Đại học Thái Nguyên. 

Năm 2001: giảng viên tạo nguồn tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm –Đại học Thái Nguyên.

Năm 2015: nghiên cứu sinh chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Cagayan, Philippine.

Năm 2018: nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Đề tài:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh không chuyên học phần 2 theo tín chỉ

2. Ứng dụng CNTT để xây dựng giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Toán tin.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Sách giáo trình:

1. Tiếng Anh 3 NXB Đại học Thái Nguyên, 2019.T

2. iếng Anh chuyên ngành Toán Tin, NXB Đại học Thái Nguyên, 2019.

 

Bài báo:

1. Nguyễn Quỳnh Trang, Dương Công Đạt, Vũ Kiều Hạnh ( 2017),

“Thiết kế chương trình bổ trợ nói cho học sinh lớp 10 Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 176 (7), Tr. 67 – 73.

2. Dang Phuong Mai, Nguyen Quynh Trang, Duong Cong Dat (2017), “An investigation into English language learning strategies employed by the second-year students at Thai nguyen University of Information and Communication Technology”, The 8th International Conference on Language, Innovation, Culture, and Education, 2017 (2017) 136-152

3. Nguyen Quynh Trang, Duong Cong Dat,  (2018), Designing a supplementary English writing material for the freshman at Thainguyen University of Medicine and Pharmacy.”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Thái Nguyên (2018) tập 188 số 12/3, 33-39

4. Do Ngoc Phuong, Duong Cong Dat, Nguyen Quynh Trang (2018) “The role of mother tongue in teaching English to the first year student in the midland and mountainous regions of the Northern Vietnam. ”, Proceeding of the first international conference on teacher education renovation  - ITER 2018: Teacher Education  in the context of industrial revolution 4.0.  638-644

5. Duong Cong Dat, Ha Thị Luong, Nguyen Quynh Trang (2019) "The role of life’s online study in teaching english to the first-year students at thai nguyen university of education"  Proceeding of the 2nd  international conference on teacher education renovation  - (ICTER) conjunction with the international annual meeting on stem education: 51-56

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại