Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hoàng Khánh Chi

Họ và tên: Hoàng Khánh Chi

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0888625189

Email: chihk@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://hoang-khanh-chi.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Họ và tên:      HOÀNG KHÁNH CHI                    Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:        29/07/1989            Nơi sinh: Bảo Yên – Lào Cai

Quê quán: Yên Sơn – Bảo Yên – Lào Cai           Dân tộc: Dáy

Học vị cao nhất:       Thạc sỹ                                 Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam

Tốt nghiệp cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội - Năm 2011

Tốt nghiệp Thạc sỹ Luật - Đại học Luật Hà Nội - Năm 2013

Tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh - Đại học Thái Nguyên - Năm 2019

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm qua biên giới trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai", năm 2017

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Tạp chí khoa học công nghệ, năm 2018, Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, (Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Khánh Chi, Ứng Trọng Khánh, Hoàng Văn Hùng)

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại