Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hoàng Thị Trà  Mi

Họ và tên: Hoàng Thị Trà Mi

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 986896585

Email: mihtt@tnue.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://hoangthitrami.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Thị Trà Mi

Năm sinh: 1985

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên-Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử -Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Email: mihtt@tnue.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Quá trình đào tạo chuyên môn

- Từ 2005-2009 học Đại học tại Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

- Từ 2010-2012 học Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Thế giới tại Khoa Lịch sử- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn

- Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2015 học chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên cao đẳng, đại học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

- Từ tháng 6/2019 đến tháng 7/2019 học Chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC (hạng II) tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (Nhà nước, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Những di tích thời đại đồ đá ở Thái Nguyên (Khảo cổ học -Lịch sử).   Đại học TN Thành viên
2 Hướng dẫn viên du lịch Lịch sử - Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Lịch sử Thái Nguyên.   Đại học TN Thành viên
         

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các bài báo khoa học đã công bố

1. Hoàng Thị Trà Mi, Cội nguồn xung đột Thái Lan - Campuchia tại đền thờ Preah Vihear và vai trò hòa giải của Asean, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội (Journal of Science),  Số tháng 10 (2016), T170-174.

2. Hoàng Thị Trà Mi, Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Lịch sử ở trường THPT phát huy tính tích cực học tập của học sinh, Tạp chí Dạy và học ngày nay (Today's Teaching & Learning magazine), số tháng 9 (2018), T61-63.

3. Hoàng Thị Trà Mi, Lê Thị Nguyệt, Dạy học Địa lí và Lịch sử ở trường THPT đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 ở VN, Kỷ yếu Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019 (1170).

4. Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Thị Trà Mi, Vận dụng phương pháp Thảo luận nhóm trong dạy học Lịch sử lớp 6 ở Trường Trung học cơ sở phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐHTN, T225, số 04 (2020), T73-78.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại