Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hồ Thị  Thuỷ

Họ và tên: Hồ Thị Thuỷ

Chức vụ:

Di động: 0974498471

Email: hothuy.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ triết học

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Khoa học cơ bản - Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

Website: http://hothuy-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Hồ Thị Thủy

Năm sinh: 1983

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

E-mail: Hothuy.sfl@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 1/1/2009 đến nay tham gia giảng dạy tại Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

STT Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 “ Thực  trạng giáo dục  ĐĐNN cho SV khoa Ngoại Ngữ – ĐHTN 2014 Bộ môn Chủ nhiệm đề tài
2 Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2015 Cơ sở Chủ nhiệm đề tài
3

Văn hóa giao tiếp của sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên.

2016 Bộ môn Chủ nhiệm đề tài
4 Quan niệm của các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân trong "Tuyên ngôn của Đảng cộng Sản" và vận dụng xây dựng gia cấp công nhân quốc phòng tỉnh Thái Nguyên hiện nay 2017 Cơ sở Chủ nhiệm đề tài
5 Quan điểm của triết học Mác về vấn đề hạnh phúc với việc giáo dục lối sống cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên hiện nay. 2018 Cơ sở Chủ nhiệm đề tài
6 Vận dụng quan điểm lịch sử của triết học Mác - Lênin trong giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2019 Cơ sở Chủ nhiệm đề tài
7 Nghiên cứu biên soạn hệ thống bài tập trắc nghiệm bổ trợ môn Triết học Mác - Lênin cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2020 Cơ sở Chủ nhiệm đề tài

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước.

1. Hồ Thị Thủy (2019) Phép biện chứng duy vật và việc vận dụng vào đổi mới phương pháp học tập của sinh viên hiện nay - Kỷ yếu hội thảo quốc gia có chỉ số ISBN

2. Hồ Thị Thủy (2019) Vai trò của tư duy biện chứng duy vật đối với sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN - Kỷ yếu hội thảo chuyên đề có chỉ số ISBN

3. Hồ Thị Thủy, Nguyễn Phương thủy, Cao Thị Thu Lương (2020) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa ứng sử nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên - Tạp chí thiết bị giáo dục

4. Hồ Thị Thủy, Nguyễn Phương Thủy, Cao Thị Thu Lương (2020) Giáo dục tinh thần tự học cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên - Tạp chí thiết bị giáo dục

5. Hồ Thị Thủy, Nguyễn Phương Thủy, Cao Thị Thu Lương, Nguyễn Thị Hoài thanh (2020) Phê phán những luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin trong giảng dạy lý luận chính trị tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên - Tạp chí pháp lý

II. Sách xuất bản

1. Hồ Thị Thủy, Nguyễn Thị Hoài Thanh, Nguyễn Phương Thủy, Cao Thị Thu Lương, Nguyễn Thị Xuyên (2020) Bài tập Triết học Mác - Lênin - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

2.Hồ Thị Thủy, Nguyễn Thị Hoài Thanh, Nguyễn Phương Thủy, Cao Thị Thu Lương, Nguyễn Thị Xuyên (2020) Bài tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại