Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đặng Liên Hương

Họ và tên: Đặng Liên Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Di động: 0982.508.005

Email: huongdl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Ban Cơ sở vật chất - Đại học Thái Nguyên

Website: http://huongdlcsvc.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Đặng Liên Hương

Chức vụ: Chuyên viên Ban Cơ sở vật chất Đại học Thái Nguyên.

Di động:

Email: hươngdl@tnu.edu.vn

II. Quá trình đào tạo:

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Tại chức

Nơi đào tạo: Đại học Công đoàn Hà Nội

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004

2. Sau đại học:

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Năm cấp bằng: 2015 

III. Quá trình công tác chuyên môn: 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại