Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Quang Khánh

Họ và tên: Nguyễn Quang Khánh

Chức vụ: Chuyên viên

Di động: 0979.513.681

Email: khanhnq@tnu.edu.vn

Học vị:

Chức danh:

Địa chỉ: Ban Cơ sở vật chất - ĐHTN

Website: http://khanhnqcsvc.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Quang Khánh         

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Chuyên viên 

Đơn vị công tác:  Ban Cơ sở vật chất - Đại học Thái nguyên

E-mail: khanhnq@tnu.edu.vn.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Ngành học: XD dân dụng và công nghiệp   

Nước đào tạo: Việt nam                                             Năm tốt nghiệp: 2005

Bằng đại học 2: Quản trị kinh doanh                        Năm tốt nghiệp 2014

Bằng đại học 2: Tiếng Anh                                         Năm tốt nghiệp: 2008

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2005-nay

Đại học Thái Nguyên

Chuyên viên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại