Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Lê Quốc Thắng

Họ và tên: Lê Quốc Thắng

Chức vụ: PTP ĐT, NCKH & HTQT

Di động:

Email: thanglq@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://le-quoc-thang.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Họ và tên: Lê Quốc Thắng

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1975

Đơn vị công tác: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Chức vụ: Phó trưởng phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế Chính trị, Quản lý Giáo dục

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại