Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Mai Văn  Nam

Họ và tên: Mai Văn Nam

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0974136822

Email: nammv@tnue.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://maivannam.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Họ và tên: Mai Văn Nam

Ngày, tháng, năm sinh:    17/8/1986  

Quê quán: xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định                     

Quá trình đào tạo

Cấp độ

Năm

 tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành

 tốt nghiệp

Đại học

2009

Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Sư phạm Lịch sử - Chất lượng cao

Cao học

2011

Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Lịch sử Thế giới

Nghiên cứu sinh

2019

Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Lý luận & Phương pháp dạy học lịch sử

Chức danh khoa học: Tiến sĩ

Trình độ ngoại ngữ: B2 - Khung châu Âu

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Điện thoại: 0974136822

Email: nammv@tnue.edu.vn

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

- Lĩnh vực nghiên cứu:

   + Lý luận và phương pháp dạy học lịch sử.

   + Ứng dụng ICT trong nghiên cứu và dạy học Lịch sử.

   + Sử dụng bảo tàng, di tích trong dạy học lịch sử.

   + Kiểm tra, đánh giá giáo dục phổ thông... 

- Môn học giảng dạy đại học:

  + Nhập môn Sử học;

  + Khai thác và sử dụng đồ dùng trực quan trong DHLS;

  + Ứng dụng CNTT trong DHLS;

  + Thực hành sư phạm 3;

  + Trải nghiệm Lịch sử;

  + Phương pháp dạy học Khoa học Xã hội.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

   Chủ trì đề tài cấp cơ sở:  Nghiên cứu thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên, mã số: CS-2018-05, năm nghiệm thu 2019, xếp loại Xuất sắc.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

      1. Sách đã xuất bản

        [1]. Mai Văn Nam (viết chung, 2012), Lịch sử Đảng bộ xã Cao Ngạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

        [2]. Mai Văn Nam (viết chung, 2015), Lịch sử Đảng bộ phường Quan Triều, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

     2. Bài báo, báo cáo khoa học

          a. Bài báo đăng Hội nghị quốc tế:

[1]. Mai Văn Nam (2017), “Thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trên phần mềm Panotour đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế về Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Trường ĐHSP Hà Nội, tháng 12/2017.

[2]. Mai Van Nam, Bui Le Ban (2019), Teaching Vietnamese history using virtual museums for high school students in northern mountainous and midland provinces, International Conference on Teacher Education Renovation: Teacher Education in the context of Industrial Revolution 4.0, Thai Nguyen University Publishing House, p613- 622.

[3]. Mai Van Nam, Nguyen Thi Coi (2019), Virtual museum and teaching history at high schools, International Conference, HNUE.

            b.Bài báo đăng Hội nghị trong nước

 [1]. Mai Văn Nam (viết chung, 2014), Một số định hướng đổi mới thực tập sư phạm nhằm phát triển năng lực sư phạm cho SV ngành Lịch sử theo hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE, Kỉ yếu diễn đàn Đối tác hợp tác giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng đội ngũ giảng viên, Trường ĐHSP Thái Nguyên, tháng 9/2014.

[2]. Mai Văn Nam (viết chung, 2019), Vấn đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học, Trường ĐHSP Thái Nguyên & Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

          c. Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Mai Văn Nam (2012),“Bước đầu nghiên cứu xây dựng bảo tàng ảo nhằm vận dụng vào dạy học lịch sử ở trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 293 (9/2012), HN.

[2]. Mai Văn Nam (2012), Sử dụng các đoạn phim tư liệu trên MS. PowerPoint trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 84, tr.44- 46.

[3]. Mai Văn Nam (2012), Sử dụng các đoạn phim tư liệu trên Microsoft PowerPoint trong bài học nghiên cứu kiến thức mới bộ môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 12, tr.33- 36.

[4]. Mai Văn Nam (2017),“Sử dụng bảo tàng dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học lịch sử ở trường THPT”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (6/2017), HN.

[5]. Mai Văn Nam (viết chung, 2019), Sử dụng bảo tàng ảo tại địa phương trong hoạt động trải nghiệm môn Lịch sử ở trường THPT tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Thiết bị giáo dục, kỳ II tháng 7/2019.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại