Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Ngô Thị Thủy

Họ và tên: Ngô Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Di động: 0985433323

Email: ngothithuy@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://ngo-thi-thuy.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài NCKH đã tham gia

STT    Tên đề tài Năm hoàn thành Đề tài cấp  Trách nhiệm tham gia trong đề tài 
    1    Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch huyện
Bát Xát, tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và Viễn thám
2019 Cơ sở    Thành viên
2        
         

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Các bài báo khoc học trong nước

1. Ngô Thị Thủy, Đỗ Văn Hải, Nông Hạnh Phúc, Trần Anh Quang (2018), Xây dựng xơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch huyện Bat Xát, tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và viễn thám, Tạp chí Khoa học tập 186 số 10, tr83-89.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại