Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Hoàng

Họ và tên: Nguyễn Hoàng

Chức vụ:

Di động:

Email: nguyenhoang@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://nguyen-hoang.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Sách, giáo trình

[1]. Sách tham khảo: Hoàng Văn Hùng, Đào Châu Thu, Nguyễn Hoàng (2019), Bảo vệ và phục hồi tài nguyên đất, NXB Nông Nghiệp

2. Bài báo khoa học

[1]. Phân tích cấu trúc sản phẩm của phản ứng giữa Indeno[1,2-C]isochromen-5-11-dion và 3-Aminoprop-1-in (2017), Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, Số 03, Trang 13-16.

[2]. Nghiên cứu tổng hợp 6-(2-hydroxy-3-morpholinopropyl)-5H-indeno[1,2-C] isoquinolin-5,11(6H)-đion (2018), Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên, Số 193 (17), Trang 73-79

[3]. Nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật thủy sinh tại vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định (2018), Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên, Số 193 (17), Trang 61-66

[4]. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý bụi thải và mô phỏng ô nhiễm không khí tại mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên (2015), Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên, Số 132 (02), Trang 135-140

[5]. Nghiên cứu đặc điểm phân bố cây Đỗ Quyên (Rhododendron) thuộc phân họ Thạch Nam (Ericaceae) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, (2015), Tạp chí Khoa học đất, Số 45

[6]. Sử dụng phương pháp Newton-Raphson giải hệ phương trình phi tuyến để đánh giá thành phần cân bằng trong các hệ phức tạp của phản ứng oxi hóa - khử (2008), Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, Số 53.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại