Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hoài  Thanh

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thanh

Chức vụ:

Di động: 0988049055

Email: nguyenhoaithanh.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Website: http://nguyenhoaithanh-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thanh

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 14/02/1985

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Lý luận chính trị

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

2. Quá trình đào tạo

Đào tạo dài hạn

- Tốt nghiệp Đại học năm 2009 tại Trường Đại học Khoa học Xã hộ và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Triết học.

- Tốt nghiệp Đại học VB2 Chính quy tại Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Chủ nghĩa Xã hội Khoa học.

Đào tạo ngắn hạn

- Chứng chỉ NVSP cho giảng viên, tốt nghiệp 31/01/2016, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

- Chứng chỉ Bồi dưỡng Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 20/12/2008.

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II), 17/7/2019.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

  • 1. Đề tài NCKH cấp Bộ môn: “Vấn đề con người trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó tới xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay”, xếp laoij tốt, 2013.
  • 2. Đề tài NCKH cấp bộ môn: “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”, xếp loại xuất sắc, 2014.
  • 3. Đề tài cấp cơ sở: “Tích cực hóa phương pháp thuyết trình nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”, xếp loại xuất sắc 2015.
  • 4. Đề tài cấp Bộ môn: “Vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay”, xếp loại xuất sắc, 2016.
  • 5. Đề tài NCKH cấp cơ sở, "Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên thông qua giảng dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin ở Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên", NNCS 1718, xếp loại xuất sắc, 2017.
  • 6. Đề tài NCKH cấp Học viện: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục ở HV KTQS hiện nay", 2018.
  • 7. Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin ở Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (Phần thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin)”, NNCS 1851, 2018.
  • 8. Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Phép biện chứng duy vật và việc vận dụng vào đổi mới phương pháp học tập của sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên hiện nay”,  NNCS 1928, 2019.
  • 9. Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Nghiên cứu thực trạng học tập học phần Triết học Mác – Lênin và xây dựng một số dạng bài tập triết học nhằm nâng cao hứng thú học tập của sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”, NNCS 2035, 2020.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Sách và giáo trình

1. Nguyễn Thị Hoài Thanh (chủ biên), Tích cực hóa phương pháp thuyết trình nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Hoài Thanh (đồng chủ biên), Vận dụng Triết học Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam hiện nay , NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.                        

3. Nguyễn Thị Hoài Thanh (chủ biên), Phép biện chứng duy vật và việc vận dụng vào đổi mới phương pháp học tập của sinh viên hiện nay, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.       

4. Nguyễn Thị Hoài Thanh (đồng chủ biên), Bài tập Triết học Mác - Lênin, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.      

5. Nguyễn Thị Hoài Thanh (đồng chủ biên), Đất nước học tiếng Nga, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.      

6. Nguyễn Thị Hoài Thanh (đồng chủ biên), Bài tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.    

7. Nguyễn Thị Hoài Thanh (đồng chủ biên), Bài Tập kỹ năng mềm, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.    

II. Các công trình khoa học đã công bố
Bài báo đăng kỷ yếu hội nghị trong nước:
[1]. Nguyễn Thị Hoài Thanh, Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay: “Phép biện chứng duy vật và việc vận dụng vào đổi mới phương pháp học tập của sinh viên hiện nay”. ISBN 978-604-65-4450-0, 2019.

[2]. Nguyễn Thị Hoài Thanh, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Các nhà nghiên cứu trẻ: “Tích cực hóa phương pháp thuyết trình nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”. ISBN 978-604-974-271-2, 2019.

[3]. Nguyễn Thị Hoài Thanh, "Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên đại học thông qua giảng dạy Triết học Mác – Lênin". Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giảng dạy các môn khoa học xã hội tại khoa ngoại ngữ: Định hướng và thách thức, ISBN: 978-604-9892-04-2, 2019.

Bài báo đăng tạp chí

[1]. Nguyễn Thị Hoài Thanh, “Tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh trong giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục.

[2]. Nguyễn Thị Hoài Thanh, Giữ gìn và phát huy giá trị của gia đình truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Tạp chí Dạy và học ngày nay.

[3]. Phê phán những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin trong giảng dạy lý luận chính trị tại Đại học Thái Nguyên hiện nay, Tạp chí Pháp lý.

[4]. Phát huy sức mạnh mềm của văn hóa trong phát triển Kinh tế - xã hội, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại