Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hồng  Minh

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Minh

Chức vụ: Giảng viên chính

Di động: 0983114299

Email: minhnth@tnue.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://nguyenthihongminh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

ĐỀ TÀI KHOA HỌC &CÔNG NGHỆ ĐÃ CHỦ TRÌ/ THAM GIA

1. Đề cương bài giảng “Tiếng Anh học phần II” (2010). Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

2. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành Tiểu học (2012). Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

3. Biên soạn giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Tiểu học (2014). Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

4. Xây dựng hệ thống bài tập tiếng Việt trực tuyến theo Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (2017-2019). Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên.

5. Xây dựng website tiếng Anh trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

6. Xây dựng chuẩn giảng viên sư phạm (2017). Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

7. Nghiên cứu kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên và  cán bộ quản lý giáo dục của Úc và New Zealand (2017). Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

8. Xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (2020). Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

 

CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐÃ THAM GIA

1. Dự án Xây dựng mô hình điển hình dạy và học ngoại ngữ: Sự kết nối liên thông giữa trường Đại học Sư phạm và trường phổ thông các cấp (2017). Nhiệm vụ thuộc Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

2. Dự án Xây dựng “Chuẩn năng lực nghề nghiệp giảng viên sư phạm” (2017). Dự án thuộc nhiệm vụ của Chương trình ETEP.

3. Dự án “Nâng cao năng lực quản trị đại học cho cán bộ quản lý và năng lực chuyên môn cho giảng viên cốt cán Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” (2018). Dự án Hỗ trợ Xây dựng năng lực (Dự án Việt – Bỉ).

4. Dự án “Nâng cao năng lực khởi nghiệp cho cán bộ quản lý và giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên” (2019). Quỹ hỗ trợ Cựu người học của Chính phủ Australia.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Nguyễn Thị Hồng  Minh, Đặng Thị Thu Hương, Lê Thị Thu Hương (2016). “Thực trạng và giải pháp thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với viên không chuyên ngữ ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 152, số 07/1, năm 2016, trang 57 – 62.

2. Nguyễn Thị Hồng Minh (2016). “English final consonant clusters: Difficulties faced by Vietnamese learners and some practical teaching applications”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 152, số 07/2, năm 2016, trang 143-151.

3. Lê Thị Thu Hương, Đặng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Minh (2016). “Dạy từ vựng tiếng Anh qua các cụm từ cố định”. Trí thức và Phát triển, số 66 Kỳ 2 tháng 6/2016.

4. Lê Thị Thu Hương, Đặng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Minh (2016). “Lý thuyết và thực tiễn cho việc sử dụng tranh trong  hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam.” Trí thức và Phát triển, số 66 Kỳ 2 tháng 6/2016.

5. Phạm Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hồng Minh (2017). “Enhancing students’s professional capacity through a model of student teaching assistant to meet requirements for general education innovation after 2015”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 163, số 03/1, năm 2017, trang 229-235.

6. Nguyễn Thị Tính, Ôn Thị Mĩ Linh, ĐỗThùy Chi, HàThị Kim Linh, Nguyễn Thị Hồng Minh (2017). “Professional competence framework for teacher educators: A suggestion based on the quality assurance of teacher training meeting demands of implementation of the general education program”. Kỉ yếu hội thảo quốc tế Teachers and Educational Administrators’ Competence in the Context of Globalisation, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.

7. Nguyễn Thị Hồng Minh (2017). “Changes in teacher professional learning and development in New Zealand: Changes for the lift of student achievements”. Kỉ yếu hội thảo quốc tế Teachers and Educational Administrators’ Competence in the Context of Globalisation, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.

8. Nguyen Thi Hong Minh, Maria Luisa A. Valdez (2019). “Ideologies Reflected in the Selected Speeches of Ho Chi Minh”. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL) Volume 7, Issue 4, April 2019, p.17-28.

9. Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Thi Ngoc Lan (2019). “English Teachers' Use of the Target Language: A Study in Song Cong Primary Schools”. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số tháng 5/2019.

10. Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Thi Thu Huong, Ngo Thu Huyen (2019). “A study on the use of English in students’ social forums on Facebook at Thai Nguyen University of Education”. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số tháng 5/2019.

11. Ngo Thi Thanh Quy, Nguyen Thi Hong Minh (2019). “Vietnamese Proverbs from Cultural Perspectives”. The Conference on Asian Linguistic Anthropology 2019 Proceedings, SOAS University of London,  p.113-118.

12. Nguyen Danh Nam, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Thi Linh (2020). “Implementation of Experimental Learning Activities in English Program at DPA Kindergarten”.Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 225, Số 10, 25-31.

SÁCH, GIÁO TRÌNH

1. Nguyễn Thị Hồng Minh (2016). Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Tiểu học. NXB Đại học Thái Nguyên.

2. Phạm Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hồng Minh, Phùng Thị Thanh Tú (2017). Lý luận dạy học tiếng Anh. NXB Đại học Thái Nguyên.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại