Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Kim Anh

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh

Chức vụ:

Di động:

Email: kimanhkt@tueba.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Website: http://nguyenthikimanhdhkt.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh 

Năm sinh: 1973

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                     

Đơn vị công tác:  Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế và QTKD

E-mail: nguyenthikimanhdhkt

Lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán, Kiểm toán

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo dài hạn

- Tốt nghiệp Đại học năm 1996 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 1999 tại Học Viện Nông Nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2020 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích

Đào tạo ngắn hạn

- “Tin học B” năm 1995 tại Hội Tin học Việt Nam, Việt Nam.

- “Tiếng Anh C” năm 1995 tại Đại học Sư phạm NN- Hà Nội, Việt Nam.

- “Kế toán tổng hợp” năm 1996 tại Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Việt Nam.

- “Cán bộ Quản lý và công chức” năm 2005 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam.

- “Giáo dục học Đại học” năm 2000, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam.

- “Nghiệp vụ đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng” năm 2007, Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng, Việt Nam.

- “Giám Đốc Quản lý Dự án đầu tư xây dựng” năm 2008, TT Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ - Hà Nội , Việt Nam.

- “Kiến thức Quốc phòng An ninh” năm 2010, Trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Việt Nam.

- “Tiếng Anh -B1 - Tương đương tham chiếu khung Châu Âu” năm 2013, Học viện Tài Chính. Việt Nam.

- “Tiếng Anh -B1 - Tương đương tham chiếu khung Châu Âu” năm 2013, Đại học Thái Nguyên. Việt Nam.

- “Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm” năm 2016, Đại học Sư phạm 2 Hà Nội. Việt Nam.

- “Chứng chỉ giảng viên chính hạng II” năm 2017, Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Việt Nam.

- “ Tiếng Anh –B2 - Tương đương tham chiếu khung Châu Âu” năm 2018, Đại học Kinh tế Quốc Dân. Việt Nam.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian

Nơi công tác

 

Công việc đảm nhiệm

01/6/1996 - 1/12/1997

Phòng Công tác Học sinh sinh viên -Trường Đại học Nông Lâm

Chuyên viên

1/1/1998 -30/05/2004

Phòng Công tác Học sinh sinh viên-Trường Đại học Nông Lâm 
 

Giảng viên kiêm nhiệm

01/6/2004 - 30/6/2004

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn -Trường Đại học Nông Lâm

Phó trưởng Bộ môn

29/09/2004 - 16/11/2011

Phòng Hành chính - Tổ chức-Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 

Kế toán Trưởng (giảng viên kiêm nhiệm)

26/04/2005 - 07/12/2006

Phòng Hành chính - Tổ chức-Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Phó trưởng phòng

8/12/2006 - 01/06/2010

Phòng Hành chính - Tổ chức-Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Trưởng phòng

17/11/2011 - 2/2012

Phòng Hành chính - Tổ chức-Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Giảng viên kiêm nhiệm

Tháng 3/2012 đến nay

Khoa Kế Toán-Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Giảng viên

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài khoa học đã tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Nhà nước, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của sản phẩm chè xanh tại các DN Quốc doanh tỉnh Thái Nguyên

2018

Bộ

Tham gia

2

Hoàn thiên tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TPTN

2009

Bộ

Tham gia

3

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam

2019

Đại học

Chủ nhiệm đề tài

4

Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thuộc Công ty gang thép Thái Nguyên

2013

Đại học

Tham gia

5

Xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động về quản lý và sử dụng nhân sự trong các doanh nghiệp may ở tỉnh Thái Nguyên theo hướng kiểm toán hoạt động

2016

Đại học

Tham gia

6

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn

2017

Đại học

Tham gia

7

Hoàn thiện quy trình Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành tại công ty TNHH Kiểm toán định giá và tư vấn tài chính Việt Nam

2018

Trường

Chủ nhiệm đề tài

8

Giải pháp chuyên dịch cơ cấu ngành trồng trọt tỉnh Bắc Kan trong quá trình đổi mới

2014

Trường

Tham gia

9

Phân loại chi phí theo cách ứng xử và ứng dụng trong tổ chức và điều hành hoạt động nhà máy luyện thép lưu xá

2015

Trường

Tham gia

10

Những thay đổi về kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 1986 – 2013

2016

Trường

Tham gia

11

Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và định giá AAFC”

2018

Trường

Tham gia

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Sách và giáo trình

1. Nguyễn Thị Kim Anh (tham gia) (2004), Lý thuyết Tài chính, NXB Nông nghiệp, Hà Nội

2. Nguyễn Thị Kim Anh (tham gia) (2008), Kiểm toán căn bản, NXB Lao động, Hà Nội

3. Nguyễn Thị Kim Anh (tham gia) (2014), Kế toán quốc tế, NXB Đại học Thái Nguyên

4. Nguyễn Thị Kim Anh (tham gia) (2014), Kiểm toán căn bản, NXB Đại học Thái Nguyên

5. Nguyễn Thị Kim Anh (đồng chủ biên) (2016), Kiểm toán nội bộ, NXB Đại học Thái Nguyên

6. Nguyễn Thị Kim Anh (tham gia) (2016), Kiểm toán báo cáo tài chính, NXB Đại học Thái Nguyên

7. Nguyễn Thị Kim Anh (tham gia) (2017), Phát triển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững ở tỉnh Bắc KạnNXB Đại học Thái Nguyên

8. Nguyễn Thị Kim Anh (tham gia) (2018),  Hướng dẫn giải một số bài tập môn Kế toán quản trị​, NXB Đại học Thái Nguyên

II. Các Công trình khoa học đã công bố

Bài báo đăng tạp chí trong nước:

 1. Nguyễn Thị Kim Anh  (2008), Một số bất cập khi thực hiện dich vụ Ngân hàng chi trả lương qua Tài khoản, tạp chí Kinh tế và Dự báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 418, tr 29
 2. Nguyễn Thị Kim Anh  (2008), Huy động vốn đầu tư cho phát triển Kinh tế của hệ thống ngân hàng sau một năm Việt Nam gia nhập WTO, tạp chí Kinh tế và Dự báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 420, tr 25
 3. Nguyễn Thị Kim Anh  (2012), Đánh giá thực trạng và hiệu quả một số hệ thống canh tác nương rẫy tại xã Cao Kỳ - Huyện Chợ Mới- Tỉnh Bắc Kạn, tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 09, tr 49
 4. Nguyễn Thị Kim Anh  (2013), Kiểm toán nội bộ " Thanh bảo kiếm" của các Doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 551, tr 56
 5. Nguyễn Thị Kim Anh  (2014), Những ghi nhận thực tế về công tác kế toán ở một nhà máy, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 7, tr 58
 6. Nguyễn Thị Kim Anh  (2015), Đổi mới chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 10, tr 18
 7. Nguyễn Thị Kim Anh  (2015), Thông tư 200: Bước chuyển hội nhập của chế độ kế toán doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 8, tr 16
 8. Nguyễn Thị Kim Anh  (2015), Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 7, tr 12
 9. Nguyễn Thị Kim Anh  (2016), Tăng cường công tác kiểm tra thuế tại bàn ở Cục thuế tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số chuyên đề, tr 35
 10.  Nguyễn Thị Kim Anh  (2017), Xây dựng chương trình môn GDTC theo hướng sinh viên tự chọn của Trường Đại học Kinh tế và QTKD, Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, số 2, tr 89
 11.  Nguyễn Thị Kim Anh  (2017), Giải pháp hoàn thiện Kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số cuối tháng 5, tr 67
 12.  Nguyễn Thị Kim Anh  (2017), Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành tại Công ty TNHH Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam,Tạp chí Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 448, tr 74
 13.  Nguyễn Thị Kim Anh  (2018), Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành tại Công ty TNHH Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam,Tạp chí Kinh tế và phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số 254, tr 48
 14.  Nguyễn Thị Kim Anh  (2018), Bàn về kiểm soát nội bộ và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp,Tạp chí Tài chính Bộ Tài Chính, số 529, tr 89
 15.  Nguyễn Thị Kim Anh  (2018), Sự cần thiết xây dựng quy trình đánh giá rủi ro ở các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam,Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, số 511, tr22

Bài báo đăng kỷ yếu hội nghị 

 1. Nguyễn Thị Kim Anh  (2016), Impacts of Internal Controls on Efficiency of Vietnamese Companies in Forestry, International Conference on Finance, Accouting and Auditing (ICFAA 2019), National Economics University Publishing house, tr400
 2. Nguyễn Thị Kim Anh  (2019), Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân - Hà Nội, tr 511

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

I. Hướng dẫn sinh viên hệ đại học:

Hơn 300 sinh viên

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại