Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Văn  Công

Họ và tên: Nguyễn Văn Công

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Kinh tế ngành

Di động: 0915600500

Email: nvcongkt@tueba.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Kinh tế - TUEBA

Website: http://nguyenvancong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Nguyễn Văn công                    Giới tính: Nam

Ngày, tháng năm sinh: 29/6/1973               Tuổi: 48

Thâm niên giảng dạy: 14 năm

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                              Năm, nước nhận học vị: 2017 – Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Phó trưởng bộ môn

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Khoa Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Điện thoại liên hệ:                                           DD: 0915 600 500

Email: nvcongkt@tueba.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên - ĐHTN

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp: 1996

Bằng đại học thứ hai

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên - ĐHTN

Ngành học: Lâm nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp: 1996

2. Sau đại học

Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐHTN

Tiến sỹ chuyên ngành: Kinh tế phát triển;                  Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội

- Tên luận án: Phát triển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững ở tỉnh Bắc Kạn

 

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh B2

2. Tiếng Trung HSK4

Mức độ sử dụng: Trung bình

Mức độ sử dụng: Trung bình

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 01/02/1997 đến 01/12/2004

Kiểm lâm viên - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

Kiểm lâm viên

Từ 1/12/2004 đến 16/4/2006

Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ - Na Rỳ tỉnh Bắc Kạn

Phó giám đốc

Từ 16/4/2006 đến 29/12/2015

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Giảng viên

Từ 29/12/2015 đến

15/3/2018

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Phó trưởng Bộ môn KTNN-PTNT

Từ 15/3/2018

đến 15/11/2019

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trưởng Bộ môn KTNN-PTNT

Từ 15/11/2019

đến nay

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Phó trưởng Bộ môn Kinh tế ngành

 

2. Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu

Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp; Thương mại quốc tế và Kinh tế phát triển.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/  Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Gải pháp phát triển chè trong xu thế hội nhập WTO của các huyện phía Tây tỉnh Thái Nguyên

Tháng 4/2006-4/2007

Đề tài cơ sở (cấp trường)

Tham gia

2

Một số giải pháp chủ yếu để phát triển vùng rau an toàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010

Tháng 3/2007-3/2008

Đề tài cơ sở (cấp trường)

Chủ nhiệm

3

Xây dựng bài giảng điện tử môn học kinh tế nông nghiệp

Tháng 3/2008-3/2009

Đề tài cơ sở (cấp trường)

Chủ nhiệm

4

Đánh giá hiệu quả kinh tế và sự chuyển đổi cơ cấu cây chè trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

Tháng 4/2009-4/2010

Đề tài cơ sở (cấp trường)

Hướng dẫn sinh viên NCKH

5

Cấp cơ sở: Xây dựng phương pháp đánh giá giảng viên bậc giáo dục đại học

Tháng 4/2011-4/2012

Đề tài cơ sở (cấp trường)

Tham gia

6

Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trồng trọt tỉnh Bắc Kạn trong quá trình đổi mới

Tháng 1/2012-12/2012

Đề tài cơ sở (cấp trường)

Chủ nhiệm

7

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số làng nghề truyền thống tỉnh Thái Nguyên

Tháng 4/2013-4/2014

Đề tài cơ sở (cấp trường)

Tham gia

8

Các yếu tố tác động đến sự chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Tháng 4/2015-4/2016

Đề tài cơ sở (cấp trường)

Tham gia

9

Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ - Na Rì - Bắc Kạn

Tháng 4/2016-4/2017

Đề tài cơ sở (cấp trường)

Hướng dẫn sinh viên NCKH

10

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn sinh kế của hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn

Tháng 9/2015-9/2017

Đề tài cấp đại học (cấp bộ)

Chủ nhiệm

11

Xây dựng hệ thống học liệu điện tử E-learning cho học phần Nguyên lý kinh tế nông nghiệp

Tháng 4/2019-4/2020

Đề tài cơ sở (cấp trường)

Chủ nhiệm

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các bài báo và báo cáo khoa học đã đăng

1. Nguyễn Văn Công; Nguyễn Thị Kim Anh; Nguyễn Thị Thu Hoàn 02012), Đánh giá thực trạng và hiệu quả một số hệ thống canh tác nương rẫy tại xã Cao Kỳ - Huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn, Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên - Tập 97, số 09, tháng 10 năm 2012. Số ISSN 1859.2171

2. Nguyễn Văn Công (2013),  Phát triển kinh tế hộ nông dân tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Số 16, tháng 08 năm 2013. Số ISSN 0866.7120

3. Nguyễn Thị Yến;  Nguyễn Văn Công (2014), Làng nghề truyền thống tỉnh Thái Nguyên – Khảo sát hoạt động sản xuất kinh doanh và một số gợi ý từ thực tiễn, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương; Số 421, tháng 3 năm 2014 Số ISSN 0868.3808; ()

4. Nguyễn Thị Kim Anh; Nguyễn Văn Công; Dương Phương Thảo (2015), Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Số 07, tháng 04 năm 2015. Số ISSN 0866.7120

5. Nguyễn Thị Kim Anh; Nguyễn Văn Công (2015), Thông tư 200: Bước chuyển hội nhập của chế độ Kế toán doanh nghiệp: Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Số 08, tháng 04 năm 2015. Số ISSN 0866.7120

6. Nguyễn Văn Công; Nguyễn Thị Kim Anh (2015), Đổi mới chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Số 10, tháng 05 năm 2015.Số ISSN 0866.7120

7. Nguyễn Phương Thảo; Vũ Thị Quỳnh Chi; Nguyễn Văn Công (2015), Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại VNPT Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội - Số 28, tháng 06 năm 2015. Số ISSN 1859.3585

8. Nguyễn Văn Công (2016), “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho sản phẩm quýt Bắc Kạn, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (số 127 tháng 7/2016), tr.30-39. Tầng 17 tòa nhà D 25 Bộ KH&ĐT 8B Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy – Hà Nội

9. Nguyễn Văn Công (2016), Ổn định thu nhập của hộ nông dân hướng tới giảm nghèo bền vững tại tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Lao động và Xã hội (số 528 tháng 6/2016), tr.49-51.

10. Nguyễn Văn Công (2016), “Khai thác thế mạnh nguồn vốn nhân lực cải thiện sinh kế của hộ nông dân trong giảm nghèo ở Bắc Kạn” Tạp chí Lao động và Xã hội (số 529 tháng 6/2016), tr.59-61.

11. Nguyễn Văn Công (2016), Phát tiển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn, Số 3, tháng 9/2016.

12. Cù Phúc Thành, Nguyễn Văn Công (2016), “Các yếu tố tác động đến sự chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ”, Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập số 160, số 15-2016.

13. Cù Phúc Thành, Nguyễn Văn Công (2016), “Sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Thái Nguyên: Vấn đề liên kết trong sản xuất và tiêu thụ”, Kỷ yếu hội thảo khoa học; Liên kết trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên, NXB Đại học Thái Nguyên. 

14. Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Thu Huyền, (2018), Phát triển doanh nghiệp nông, lâm nghiệp ở tỉnh Bắc Kạn, Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh Tháng 9, Năm 2018, Số trang 66, Chỉ số ISSN: 2525-2569.

II. Các sách đã xuất bản

1. Nguyễn Văn Công (tham gia) (2009) Giáo trình Kinh tế Nông nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

2. Nguyễn Văn Công (chủ biên) (2017), Phát triển kinh tế hộ nông dân gắn với giảm nghèo bền vững ở tỉnh Bắc Kạn – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

3. Nguyễn Văn Công (tham gia) (2018) Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

1. Hướng dẫn thạc sĩ

TT

Họ và tên học viên

Chuyên ngành

Tên đề tài

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Trường Minh

Quản lý kinh tế

Nâng cao chất lượng công tác quản lý NSSD ở Trường Đại học chính trị

2019

2

Dương Thị Hằng Nga

Quản lý kinh tế

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Mobifone Tỉnh Bắc Ninh

2019

3

Nguyễn Văn Huy

Quản lý kinh tế

Nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

2019

4 Vương Thị Kim Thư Quản trị kinh doanh Tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần thương mại Hà Lan 2020
5 Ma Nhật Hoài  Quản lý kinh tế Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 2020
6 Nguyễn Thanh Ngân Quản lý kinh tế Quản lý vốn nhà nước của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại VNPT Bắc Kạn 2020
7 Nguyễn Quang Huy Quản lý kinh tế Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 2020
8 Đồng Quang Long Quản lý kinh tế Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 2020
9 Đặng Thùy Linh Quản lý kinh tế Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 2020
10 Phan Hoàng Cương  Quản trị kinh doanh Quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 2021

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại