Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Phạm Thị Hồng  Thái

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Thái

Chức vụ: Chuyên viên

Di động: 0943253119

Email: phamthihongthai.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Website: http://phamthihongthai-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ tên: Phạm Thị Hồng Thái.

- Năm sinh: 1983.

- Học vị: Thạc sĩ.

- Chức vụ: Chuyên viên Tổ Công tác - HSSV.

- Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

- Email: Phamthihongthai.sfl@tnu.edu.vn.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Tốt nghiệp Đại học năm 2006 tại trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2010 tại trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên.

III. KHEN THƯỞNG

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại