Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Phạm Viết  Ngọc

Họ và tên: Phạm Viết Ngọc

Chức vụ: Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ

Di động: 0375.252.876

Email: phamvietngoc.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Cử nhân

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://phamvietngoc-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Họ và tên: Phạm Viết Ngọc

Sinh ngày: 18/9/1989

Quê quán: Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Quyết Thắng - TP Thái Nguyên - Thái Nguyên

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1. Kỹ thuật giảng dạy và học tập môn Đề án truyền hình - Báo cáo tại hội thảo Dạy học Ngoại ngữ qua các môn đề án do Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức vào tháng 8/2016

2. Kỹ thuật giảng dạy và học tập môn Đề án Du lịch - Báo cáo tại hội thảo Dạy học Ngoại ngữ qua các môn đề án do Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức vào tháng 4/2017

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy các môn đề án học tập tại Khoa Ngoại ngữ, ĐH Thái Nguyên tại Hội thảo Fluency in English tổ chức bởi trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP Hồ Chí Minh tháng 12/2018

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại