Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Phùng Thị Thu  Hà

Họ và tên: Phùng Thị Thu Hà

Chức vụ: TRưởng Bộ môn

Di động: 0914.668.738 - 0868.970.656

Email: thuha@tnut.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Website: http://thuha.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Sách Tiếng Anh cơ bản và bài tập bổ trợ - Trình độ A2 (tập 1) - NXB Đại học Thái Nguyên 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

1. Đề tài NCKH; Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Tiếng Anh 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

2. Bài báo Reflections of Environmental Concern and Sustainability Gleaned From Al Gore’s “Earth In The Balance” - International Journal of Advanced Research and Publications – ISSN:2456-9992, Volume 3 Issue 9, September 2019, pp 82-91

3. Bài báo Teaching Grammar in Context to Improve Speaking Skills for Pet Candidates - IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) e-ISSN: 2320–1959.p- ISSN: 2320–1940 Volume 10, Issue 3 Ser. II (May - June 2020), pp 41-48

4. Bài báo Ảnh hưởng của Tiếng mẹ đẻ đến việc phát âm Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN, T.188 S.12/3 (2018)

5. Bài báo Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên chương trình tiên tiến năm thứ nhất tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN,  T.196 S.3 (2019)

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại