Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Đình Ngọc

Họ và tên: Nguyễn Đình Ngọc

Chức vụ:

Di động: (+84) 984 076 555

Email: ngocnd@tnut.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Phòng 201 - A4 - Khoa Quốc Tế

Website: http://tnut-nguyendinhngoc.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên: Nguyễn Đình Ngọc

Năm sinh: 1984

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

E-Mail : ngocnd@tnut.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Năm, Tiến sỹ, ngành đào tạo, Trường đào tạo: 2019, Kỹ thuật cơ khí, Đại học Paul Sabatier – Toulouse 3 – Cộng Hòa Pháp

- Năm, Thạc sỹ, ngành đào tạo, Trường đào tạo: 2011, Cơ học kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

- Năm, Đại học, ngành đào tạo, Trường đào tạo: 2007, Cơ khí Chế tạo máy, Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

III. Quá trình công tác

Từ 8/2007 đến 9/2015: Giảng viên khoa Cơ khí – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Từ 10/2015 – 12/2019: Nghiên cứu sinh – Viện Hàng Không Vũ Trụ Clement Ader - Đại học Paul Sabatier-Toulouse 3, Cộng Hòa Pháp

Từ 02/2020 – 6/2020: Giảng viên khoa Cơ khí – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Từ 7/2020 – nay: Giảng viên khoa Quốc Tế  – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Journal paper:

1. Nguyen-Dinh N, Zitoune R, Bouvet C, Leroux S. (2019), “Surface integrity while trimming of composite structures: X-ray tomography analysis”. Composite Structure; 210:735–46. SCI-Q1, IF 4.82

2. Nguyen-Dinh N, Bouvet C, Zitoune R. (2019), “Influence of machining damage generated during trimming of CFRP composite on the compressive strength.” Journal of Composite Materials. SCI-Q2, IF 1.75

3. N. Nguyen-Dinh, A. Hejjaji, R. Zitoune, C. Bouvet, Salem M. (2020), “New tool for reduction of harmful particulate dispersion and to improve machining quality when trimming carbon/epoxy composites”. Composites Part A. SCI-Q1, IF 6.28

4. Ngoc-Pi Vu, Dinh-Ngoc Nguyen, Anh-Tung Luu, Ngoc-Giang Tran, Thi-Hong Tran, Van-Cuong Nguyen, Thanh-Danh Bui, and Hong-Linh Nguyen, "The Influence of Main Design Parameters on the Overall Cost of a Gearbox". Applied Sciences, 2020. 10(7). SCIE-Q1, IF 2.21

5. Ngoc-Pi Vu, Dinh-Ngoc Nguyen, Thi-Hong Tran, and Hong-Linh Nguyen, "Cost optimization study of two-step helical gearboxes with first stage double gear sets". IJMPERD, May 2020.Scopus Q3.

6. Ngoc-Pi Vu, Xuan-Hung Le, Dinh-Ngoc Nguyen, Anh-Tung Luu, Thanh-Tu Nguyen, Ngoc-Giang Tran, Thi-Hong Tran and Thangaraj Muthuramalingam, "Optimizing Replaced Nozzle Diameter of Abrasive Blasting Systems Using Experiment Technique Design". Appl. Sci. 202010(11), 3920; https://doi.org/10.3390/app10113920. SCIE-Q1, IF 2.21

II. Book chapter:

7. N. Nguyen-Dinh, A. Hejjaji, R. Zitoune, C. Bouvet, L. Crouzeix. (2018), “Machining of FRP Composites: Surface Quality, Damage, and Material Integrity: Critical Review and Analysis.” First chapter in the book  “Futuristic Composites: Behavior, Characterization, and Manufacturing”. Springer, Singapore; p. 1–35; ISBN 978-981-13-2416-1; ISBN 978-981-13-2417-8 (eBook)

III. Conference paper:

8. Nguyen-Dinh N, Zitoune R, Bouvet C, Salem M. (2017), Challenge in trimming of CFRP structures: multi-scale analysis of the generated damage. International Conference on Composite Structures (ICCS 20), Paris 9/2017 - Conference paper.

9. Nguyen-Dinh N, Zitoune R, Bouvet C, Le Roux S. (2018), Experimental study of dust emission during trimming of CFRP structures with PCD tool. ECCM 2018 - Proceeding 18th Eur. Conf. Compos. Mater. Athens 6/2018 - Conference paper.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại