Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Văn Sỹ

Họ và tên: Nguyễn Văn Sỹ

Chức vụ:

Di động: (+84) 971 529 737

Email: vansy@tnut.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Thiết kế cơ khí - Khoa Cơ khí - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Website: http://tnutnguyenvansy.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên: Nguyễn Văn Sỹ

Năm sinh: 1992

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Đơn vị công tác: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

E-Mail : vansy@tnut.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Năm, Thạc sỹ, ngành đào tạo, Trường đào tạo: 2019, Mechanical Engineering, Sejong University, South Korea

- Năm, Đại học, ngành đào tạo, Trường đào tạo: 2015, Kỹ thuật cơ khí, Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

III. Quá trình công tác

Từ 9/2015 đến 9/2017: Giảng viên khoa Cơ khí – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Từ 9/2017 – 9/2019: Cao học – Sejong University, South Korea

Từ 9/2019 – nay: Giảng viên khoa Cơ khí – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. International journal papers

[1]  S. Nguyen-Van, K. W. Gwak, D. H. Nguyen, S. G. Lee, and B. H. Kang, “A novel modified analytical method and finite element method for vibration analysis of cable-driven parallel robots,” J. Mech. Sci. Technol., no. September, 2020, doi: 10.1007/s12206-020-0809-9. SCIE-Q2, IF=1.345

II. International conference papers

[1]  S. Nguyen-Van and K.-W. Gwak, “A Novel Determination of Boundaries of Cable Forces for Cable-Driven Parallel Robots with Frequency Constraint by Using Differential Evolution Algorithm,” in Advances in Engineering Research and Application, 2020, pp. 35–46.

[2]  S. Nguyen-Van, N. Nguyen-Dinh, P. T. M. Duong, N. Q. Hung, and T. T. N. Nguyen, “The Dimensional Synthesis of the Four-Bar Mechanism with a Symbiotic Organisms Search Algorithm,” Springer, Cham, 2021, pp. 780–791.

[3]  S. Nguyen-Van, T. T. N. Nguyen, N. Nguyen-Dinh, and Q. X. Lieu, “Truss Optimization Under Frequency Constraints by Using a Combined Differential Evolution and Jaya Algorithm,” Springer, Cham, 2021, pp. 861–873.

[4]  S. Nguyen-Van, D. T. T. Thuy, N. N. T. Thanh, and N. N. Dinh, “Evolutionary Tuning of PID Controllers for a Spatial Cable-Driven Parallel Robot,” Springer, Cham, 2021, pp. 411–424.

 

 
 
 
 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại