Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Trần Thị Thùy Linh

Họ và tên: Trần Thị Thùy Linh

Chức vụ:

Di động: 0986608079

Email: linhttt@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Website: http://tran-thi-thuy-linh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Thùy Linh

Năm sinh: 1990

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

E - mail: linhttt@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ 2008 - 2012 : chuyên ngành Sư phạm tiếng Trung, khoa NN&VH, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Từ 2010-2013: chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Từ 11/2018- 12/2020:  chuyên ngành Ngôn ngữ học tiếng Trung Quốc, khoa Sau đại học, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

STT   Tên đề tài Năm hoàn  thành Đề tài  cấp Trách  nhiệm tham gia
1 Biên soạn Tài liệu giảng dạy học phần Tiếng Trung du lịch 1 cho sinh viên trường CĐSP Lào Cai 2017 Trường Đồng tác giả
2 Biên soạn Giáo trình thực hành dịch dùng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung 2018 Trường Đồng tác giả

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước

1. Trần Thị Thùy Linh (2020), Hàm ý hội thoại trong phim “Mỹ nhân ngư” ( 2016), Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài (Đại học  Ngoại ngữ - ĐHQGHN), tập 36, số 5; ISSN 2525 -2445

2.  Trần Thị Thùy Linh (2020), Đối chiếu ẩn dụ của "雨“  trong tiếng Hán và "Mưa" trong tiếng Việt dưới góc nhìn tri nhận, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), tập 225, số 16; ISN1859 - 2171    2734 -9098)

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại