Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Trần Việt  Cường

Họ và tên: Trần Việt Cường

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 978626727

Email: cuongtv@tnue.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://tranvietcuong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Việt Cường

Năm sinh: 1982

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Chức danh khoa học cao nhất: Phó Giáo sư

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Email: cuongtv@tnue.edu.vn

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại