Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Bùi Lê  Ban

Name: Bùi Lê Ban

Position: Lecturer

Tel: 936002599

Email: banbl@tnue.edu.vn

Degree:

Title:

Office Address: Thai Nguyen

Website: http://buileban.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Bùi Lê Ban.    Giới tính: Nữ.

Ngày, tháng, năm, sinh: 01/10/1986.

Nơi sinh: Hà Nội.

Quê quán: An Phú – Mĩ Đức – Hà Nội.

Dân tộc: Mường.

Đơn vị công tác : Trường THPT Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên.

E-mail: banbl@tnue.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy.

Thời gian đào tạo: Tháng 09/2004 đến tháng 05/2009.

Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngành học: Sư phạm Lịch sử.

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: “Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Đông thời kì người Pháp cai trị 1897 – 1945”

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Quốc Sử.

2. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: Từ tháng 06/2018 đến tháng …./2020.

Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, số 20 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.

Ngành học: Lịch sử Việt Nam.

Tên luận văn: “Sử dụng di tích lịch sử - văn hóa địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên”

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Cán bộ hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Thu Trang.

3. Trình độ ngoại ngữ: B1 (Bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 10/2009 đến tháng 11/2015

Trường THPT Hợp Thanh, Mĩ Đức, Hà Nội.

Giáo viên Lịch sử.

Từ tháng 11/2015 đến nay

Trường THPT Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên.

Giáo viên Lịch sử.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Go back

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1. Đề tài cấp cơ sở (Tham gia):  Nghiên cứu thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên, mã số: CS-2018-05,năm nghiệm thu 2019, xếp loại Xuất sắc.

2. Đề tài cấp Bộ (Tham gia): Tích hợp nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong dạy học lịch sử, địa lý cho học sinh trung học vùng núi phía Bắc, năm 2018 - 2020.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Bài báo đăng Hội thảo Khoa học quốc tế:

Bui Le Ban, Mai Van Nam (2019), Teaching Vietnamese history using virtual museums for high school students in northern mountainous and midland provinces, International Conference on Teacher Education Renovation: Teacher Education in the context of Industrial Revolution 4.0, Thai Nguyen University Publishing House, p613- 622.

2. Bài báo đăng Tạp chí trong nước

Bùi Lê Ban (Viết chúng, 2020), Di tích lịch sử - văn hóa Thái Nguyên với việc dạy học lịch sử dân tộc ở trường THPT, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tháng 6/2020.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Go back