Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị  Nhung

Name: Nguyễn Thị Nhung

Position:

Tel: 0984238716

Email: nhungnt@tueba.edu.vn

Degree:

Title:

Office Address:

Website: http://nguyenthinhungdhkt.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

 

Tên trường

Ngành học hoặc

 tên lớp học

Thời gian học

Hình

thức học

Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì

ĐH Kinh tế Quốc dân

Kinh tế Đầu tư

1994-1998

Tập trung

Đại học

ĐH Bách Khoa

Quản trị kinh doanh

2002-2004

Tập trung

Thạc sĩ

Viện Đại học Mở HN

Ngôn ngữ Anh

2009-2012

Tại chức

Đại học

ĐH Kinh tế Quốc dân

Kinh tế Phát triển (Kinh tế đầu tư)

2012-2018

Không tập trung

Tiến sĩ

Viện QTKD/ KTQD

Kế toán viên

03/1998-05/1998

Bồi dưỡng

Đào tạo kế toán viên

Trường Cán bộ QL & GDDT

Giáo dục học ĐH

10/2001-11/2001

Bồi dưỡng

Bồi dưỡng kiến thức Giảng dạy đại học

Certiport

IC3

10/2013-01/2014

Bồi dưỡng

Đào tạo Tin học

Trường ĐH Sư phạm TN

Nghiệp vụ sư phạm dành cho GV

06/2016-06/2016

Bồi dưỡng

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

IGG

TOEIC

06/2015-08/2015

Bồi dưỡng

TOEIC 505

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

01/04/2001- 01/10/2004

01/10/2004 - 01/02/2006

01/02/2006 - 01/10/2010

01/10/2010 - 31/03/2015

07/01/2015 - nay 

Giảng viên hợp đồng tại Khoa Kinh tế công nghiệp, trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Giảng viên hợp đồng tại khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên

Giảng viên tại khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên

 Trưởng Bộ môn tại khoa Kinh tế trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên

Phó Trưởng khoa tại khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Go back

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Go back