Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Văn  Quyết

Name: Nguyễn Văn Quyết

Position: Lecturer

Tel: 353684145

Email: quyetnv.his@tnue.edu.vn

Degree:

Title:

Office Address: Thai Nguyen

Website: http://nguyenvanquyet.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Quyết

Năm sinh: 1986

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Thái Nguyên

E-mail: quyetnv.his@tnue.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Từ tháng 09/2006 đến tháng 06/2010 học Đại học chính quy tại Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

- Từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2013 học Thạc sĩ chính quy tại Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Từ tháng 09 năm 2018 đến tháng 07/2023 làm Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tây Nam - Trùng Khánh (Trung Quốc).

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Go back

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các bài báo khoa học trong nước

1. Nguyễn Văn Quyết (2014), Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong tổ chức dạy học bài " Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu" lớp 10 trung học phổ thông - Chương trình chuẩn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 12/2014.

2. Nguyễn Văn Quyết - Bùi Huy Nam (2017), Tích hợp kiến thức văn học, địa lí trong dạy học lịch sử lớp 12 trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số tháng 07 năm 2017.

3. Nguyễn Văn Quyết - Bùi Huy Nam (2017), Dạy học chủ đề ATK Định hóa - Trung tâm thủ đô kháng chiến chống thực dân Pháp cho học sinh trung học phổ thông Thái Nguyên, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 12 năm 2017.

4. Nguyễn Văn Quyết (2018), Phát triển năng lực sử học cho học sinh trong dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, kì 1, số tháng 3 năm 2018.

5. Nguyễn Văn Quyết (2018), Thiết kế chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, kì 1, số tháng 3 năm 2018.

6. Nguyễn Văn Quyết (2018), Dạy học lịch sử qua trải nghiệm thực tiễn tại di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, kì 2, số tháng 3 năm 2018.

7. Nguyễn Văn Quyết (2018), Phát triển nhận thức lịch sử khoa học và phẩm chất công dân qua dạy học lịch sử cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Thái Nguyên, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, kì 2, số tháng 3 năm 2018.

8. Nguyễn Văn Quyết -Âu Sơn Hưng (2018), Tổ chức tham quan học tập tại di tích lịch sử ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 4 năm 2018.

9. Nguyễn Văn Quyết - Nguyễn Văn Hải (2019), Sử dụng di tích lịch sử - văn hóa tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử Việt Nam cho học sinh các trường THPT tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, kì 2, số tháng 5 năm 2019.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Go back