Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Trần Công  Nghiệp

Name: Trần Công Nghiệp

Position:

Tel: 0912967494

Email: trancongnghiep@tueba.edu.vn

Degree: Master

Title: Senior Lecturer

Office Address: Thai Nguyen city

Website: http://trancongnghiepdhkt.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Công Nghiệp

Năm sinh: 1962

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Chức danh khoa học: GVC

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Email: trancongnghiep@uteba.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1986-1991: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp. Cơ khí chế tạo máy

1998 - 2000: The University of New South Wales. Industrial Management

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Go back

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Go back