Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Bùi Thị Thu  Trí

Họ và tên: Bùi Thị Thu Trí

Chức vụ: Phụ trách bộ phận

Di động: 0961.555.098

Email: buitri.dec@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

Website: http://buitri-dec-dttx.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Bùi Thị Thu Trí

Năm sinh: 1989

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức vụ: Phụ trách bộ phận Tuyến sinh, tạo nguồn và Truyền thông 

Đơn vị công tác: Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên

E-mail: buitri.dec@tnu.edu.vn

II. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC

Từ Tháng 7/2012 đến nay: Làm cán bộ tại Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại