Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Cao Tiến  Khoa

Họ và tên: Cao Tiến Khoa

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng khoa

Di động: 0913072756

Email: khoact@tnue.edu.vn

Học vị: TS

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Website: http://caotienkhoa.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Cao Tiến Khoa

Năm sinh: 09/06/1974

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng khoa

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục, Khoa học vật chất

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga

2. Quá trình đào tạo

Đào tạo dài hạn

- Tốt nghiệp Đại học năm 1990 tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, chuyên ngành Vật lý.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 1999 tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.

- Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2014 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục học.

Đào tạo ngắn hạn

- “Bồi dưỡng năng lực dạy học môn chuyên Vật lí” từ năm 2002 tới 2008 tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

- “Giáo dục An ninh - Quốc phòng” năm 2017, Trường quân sự Quân khu I.

3. Khen thưởng về Khoa học và Công nghệ

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Giải thưởng"Sinh viên NCKH" năm 1994

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại