Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Chu Hoàng  Mậu

Họ và tên: Chu Hoàng Mậu

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Di động: (+84) 208 3856891

Email: chuhoangmau@tnue.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giáo sư

Địa chỉ: Tp Thái Nguyen, Việt Nam

Website: http://chuhoangmau.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Chu Hoàng Mậu

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1958

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bắc Giang

Chỗ ở hiện nay: Tổ 8, Phường Trưng Vương, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

E-mail: chuhoangmau@tnu.edu.vn;   chuhoangmau@tnue.edu.vn

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8260-6369

Website: http://tnue.edu.vn/;   http://tnu.edu.vn/

Đơn vị công tác: Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên

2. Quá trình đào tạo và bồi dưỡng

- Tốt nghiệp Đại học năm 1980, ngành Sư phạm Sinh học tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)

- Tốt nghiệp thạc sĩ năm 1994, chuyên ngành Di truyền học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Tiến sĩ sinh học, chuyên ngành Di truyền học năm 2001 tại Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

- Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ năm 2005, ngành Cử nhân ngôn ngữ Anh tại Viện Đại học Mở Hà Nội.

- Đạt tiêu chuẩn và được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2005

- Đạt tiêu chuẩn Giáo sư năm 2012; bổ nhiệm chức danh giáo sư tháng 4/2013 tại Trường ĐHSP Thái Nguyên.

3. Danh hiệu

- Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 2008.

- Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân 2017.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Data_Article

Overexpression of the flavonoid 3'5'-hydroxylase gene from a medicinal plant, Aconitum carmichaelii, increases flavonoid accumulation in genetically modified tobacco plants

File 1. ELISA_AcF3'5'H_ Tobacco

files/users/chuhoangmau/ELISA_AcF35H__Tobacco.pdf

File 2. Flavonoid of Transgenic lines and WT

files/users/chuhoangmau/Flavonoid_of_Transgenic_lines_and_WT.pdf

File 3. Correlation coefficient

files/users/chuhoangmau/Correlation_coefficient.pdf

File 4. Data_Article

files/users/chuhoangmau/Data.pdf

 

Chủ nhiệm đề tài Khoa học-Công nghệ

TT

Tên Chương trình, đề tài

Chủ nhiệm

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

1

 Biểu hiện gen mã hóa nhân tố phiên mã dehydration responsive element binding của đậu tương (GmDREB) để tăng khả năng chịu hạn ở cây chuyển gen

Chủ nhiệm

 

NAFOSTED

106.01-2018.27

36 tháng (từ 12/2018 đến 12/2021)

2

Nghiên cứu bước đầu tạo dòng cây đậu tương chuyển gen GmDREB6 có khả năng chịu hạn cao

Chủ nhiệm

B2017-TNA-38

24 tháng (2017-2018)

3

Tạo dòng đậu tương kháng bệnh khảm lá do virus SMV (Soybean mosaic virus) bằng kỹ thuật RNAi

Chủ nhiệm

B2013-TN04-05

36 tháng (2013-2015)

4

Phân lập gen liên quan đến tính chịu hạn và hoàn thiện hệ thống tái sinh phục vụ chọn dòng chịu hạn và chuyển gen ở cây đậu tương (Glycine max L. Merrill).

Chủ nhiệm

B2009-TN01-01

Bộ Giáo dục &Đào tạo

24 tháng (2009-2010)

5

Nghiên cứu đặc điểm của gen liên quan đến sự phát triển bộ rễ nhằm phục vụ chuyển gen ở cây đậu tương

Chủ nhiệm

ĐH2012-TN01-04

Đại học Thái Nguyên

24 tháng (2012-2013).

6

Nghiên cứu đặc tính sinh lý, hoá sinh và di truyền phân tử của một số giống đậu tương địa phương sưu tập tại vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Chủ nhiệm

B2006-TN01-01

Bộ Giáo dục &Đào tạo

24 tháng

(2006-2007)

7

Nghiên cứu đặc điểm hoá sinh và tính đa dạng di truyền của một số giống đậu xanh (Vigna radirata L. Wilzek)

Chủ nhiệm

B2003-03-39 

Bộ Giáo dục &Đào tạo

24 tháng

(2003-2004)

8

Nghiên cứu đặc điểm hoá sinh và sinh học phân tử của một số giống lúa cạn địa phương góp phần chọn lọc giống lúa cạn thích hợp cho vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

Chủ nhiệm

B2001-03-14 

Bộ Giáo dục &Đào tạo

24 tháng

(2001-2002)

9

Nghiên cứu hiện tượng protein đa hình và một số chỉ tiêu sinh hoá góp phần chọn lọc các dòng đậu tương và đậu xanh đột biến.

Chủ nhiệm

B98-03-20 

Bộ Giáo dục &Đào tạo

24 tháng

(1998-1999)

10

Sử dụng kỹ thuật phân tích sinh lý, sinh hóa và sinh học phân tử để đánh giá, tuyển chọn các giống lúa cạn và lạc địa phương ở miền núi Đông bắc Việt Nam.

Chủ nhiệm

641202

Đề tài NCCB trong Khoa học Tự nhiên,

Chương trình nghiên cứu cơ bản giai đoạn 2001-2005. .

11

Nghiên cứu, đánh giá nguồn gen một số giống cây trồng cạn ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

Chủ nhiệm

Mã số:

 623706

Đề tài NCCB trong Khoa học Tự nhiên

Chương trình nghiên cứu cơ bản giai đoạn 2006-2008

12

Tạo vật liệu khởi đầu trong chọn giống đậu tương bằng phương pháp đột biến thực nghiệm.

Chủ nhiệm

Đề tài cấp Cơ sở

12 tháng (Năm 1997)

13

Ứng dụng kỹ thuật di truyền vào việc đánh giá sự đa dạng phục vụ công tác chọn giống cây họ Đậu

Chủ nhiệm

Mã số: EEC 8.2 Đề tài cấp Cơ sở (Dự án TRIG)

24 tháng

(2010-2011)

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Các công trình và sách đã xuất bản

 

- Đã công bố hơn 150 bài báo trên các tạp chí khoa học công nghệ quốc tế, quốc gia và trên Proceedings của Hội nghị khoa học quốc tế và quốc gia. Từ 2015 đến nay đã công bố hơn 70 bài.

- Đã xuất bản 11 cuốn sách  chuyên khảo, giáo trình và tài liệu hướng dẫn.

- Hiện đang chuẩn bị hai cuốn sách chuyên khảo: 1) Một số vấn đề của Sinh học hiện đại - Nguyên lý và ứng dụng; 2) Công nghệ sinh học cây đậu tương.

 

B. International Articles (SCIE & Scopus) published from 2015 to the present

22.  Huu Quan Nguyen, Thi Ngoc Lan Nguyen, Thi Nhung Doan, Thi Thu Nga Nguyen, Mai Huong Phạm, Tung Lam Le, Danh Thuong Sy, Hoang Ha Chu, Hoang Mau Chu (2021) Complete chloroplast genome of novel Adrinandra megaphylla Hu species: molecular structure, comparative and phylogenetic analysis. Scientific Reports volume 11, Article number: 11731; https://www.nature.com/articles/s41598-021-91071-z

21.  Thi Ngoc Lan Nguyen, Thi Thu Hoan Hoang, Huu Quan Nguyen, Quang Tan Tu, Thi Hong Tran, Thi Mai Thu Lo, Thi Thu Thuy Vu & Hoang Mau Chu (2021)  Agrobacterium tumefaciens–mediated genetic transformation and overexpression of the flavonoid 3′5′-hydroxylase gene increases the flavonoid content of the transgenic Aconitum carmichaelii Debx. plant. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant (2021); DOIhttps://doi.org/10.1007/s11627-021-10190-4

20. Thi Thanh Nhan Pham, Huu Quan Nguyen, Thi Ngoc Lan Nguyen, Xuan Tan Dao, Danh Thuong Sy, Van Son Le, Hoang Mau Chu (2020). Overexpression of the GmDREB2 gene increases proline accumulation and tolerance to drought stress in soybean plants. Australian Journal of Crop Science (AJCS)14(03):495-503;  doi: 10.21475/ajcs.20.14.03.p2173; https://www.cropj.com/pham_14_3_2020_495_503.pdf (Scopus).

19. Huu Quan Nguyen, Thi Hong Trang Le, Thi Ngoc Lan Nguyen, Thu Giang Nguyen, Danh Thuong Sy, Quang Tan Tu & Thi Thu Thuy Vu & Van Son Le & Hoang Mau Chu & Thi Kim Lien Vu (2020) Overexpressing GmCHI1A increases the isoflavone content of transgenic soybean (Glycine max (L.) Merr.) seeds. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant; https://doi.org/10.1007/s11627-020-10076-x; https://link.springer.com/article/10.1007/s11627-020-10076-x  (SCIE; SCImago: Q2)

18. Thi Xuan Thuy VI, Thi Ngoc Lan NGUYEN, Thi Thanh Nhan PHAM, Huu Quan NGUYEN, Thi Hai Yen NGUYEN, Quang Tan TU, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2019) Overexpression of the ZmDEF1 gene increases the resistance to weevil larvae in transgenic maize seeds. Molecular Biology Reports (MOLE) 46 (2): 2177–2185; https://doi.org/10.1007/s11033-019-04670-5; https://link.springer.com/article/10.1007/s11033-019-04670-5; (SCI-E; SCImago: Q2).

17. Huu Quan NGUYEN, Thi Kim Lien VU, Thi Ngoc Lan NGUYEN, Thi Thanh Nhan PHAM, Thi Hai Yen NGUYEN, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2019) Overexpression of the GmDREB6 gene enhances proline accumulation and salt tolerance in genetically modified soybean plants. Scientific Reports; Nature; DOI: 10.1038/s41598-019-55895-0; https://www.nature.com/articles/s41598-019-55895-0 (SCIE; SCImago: Q1).

16. Thi Thanh Nhan PHAM, Thi Ngoc Lan NGUYEN, Thi Ha BUI, Huu Quan NGUYEN, Thi Tam NGUYEN, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2019) Agrobacterium-mediated transformation of the CrDAT gene and selection of transgenic periwinkle lines have a high vincristine accumulation. The Journal of Horticultural Science & Biotechnology 94 (5):591–598. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14620316.2019.1607572. (SCIE, SCImago: Q2).

15. Thuy Thi Thu Vu, Lien Thi Kim Vu, Quan Huu Nguyen, Khang Van Pham, Dung Tien Nguyen, Lan Thi Ngoc Nguyen and Mau Hoang Chu (2019) Cytotoxic effects of steroidal glycosides isolated from the Paris vietnamensis plant on cancer cell lines and against bacterial strains. Biotechnology & Biotechnological Equipment (B&BE) 33 (1): 1516-1524. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2019.1676168. (SCIE, SCImago: Q3).

14. Thi Nhu Trang VU, Thi Hong Trang LE, Phu Hiep HOANG, Danh Thuong SY, Thi Thu Thuy VU, Hoang Mau CHU (2018) Overexpression of the Glycine max chalcone isomerase (GmCHI) gene in transgenic Talinum paniculatum plants. Turk J Bot. 42; pp 551 – 558; DOI: 10.3906/bot-1801-22 (SCI-E; SCImago: Q2). http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-18-42-5/bot-42-5-1-1801-22.pdf.

13. Huu Quan Nguyen, Van Hanh Vu, Phuong Dung Le, Hoang Mau Chu (2018) High-level expression, purifcation and properties of an Endochitinase
gene without signal peptide from Lecanicillium lecanii 43H in Pichia pastoris. Molecular Biology Reports 45; pp 1067–1075. https://doi.org/10.1007/s11033-018-4256-y (SCI-E; SCImago: Q2). https://link.springer.com/article/10.1007/s11033-018-4256-y.

12. Thi Xuan Thuy VI, Hoang Duc LE, Vu Thanh Thanh NGUYEN, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2017) Expression of the ZmDEF1  gene and α-amylase inhibitory activity of recombinant defensin against maize weevils. Turk J Biol (2017) 41; pp 98-104; doi:10.3906/biy-1512-64. (SCI-E; SCImago: Q2). https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11033-019-04670-5.

11. Lo Thi Mai Thu, Vi Thi Xuan Thuy, Le Hoang Duc, Le Van Son, Chu Hoang Ha,  and Chu Hoang Mau (2016) RNAi-mediated resistance to SMV and BYMV in transgenic tobacco. Crop Breeding and Applied Biotechnology 16: 213-218.  http://dx.doi.org/10.1590/1984-70332016v16n3a32 (SCI-E; SCImago: Q2). http://www.sbmp.org.br/cbab/siscbab/uploads/baf43944-f79b-8f11.pdf.

10. Thanh Son LO, Hoang Duc LE, Vu Thanh Thanh NGUYEN, Hoang Ha CHU, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2015). Overexpression of a soybean expansin gene, GmEXP1, improves drought tolerance in transgenic tobacco. Turk J Bot 39; pp 988-995. doi:10.3906/bot-1502-40 (SCI-E; SCImago: Q2). http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-15-39-6/bot-39-6-10-1502-40.pdf.

9. Dao Xuan Tan, Ho Manh Tuong, Vu Thi Thu Thuy, Le Van Son, and Chu Hoang Mau (2015) Cloning  and  Overexpression  of GmDREB2  Gene  from  a Vietnamese Drought-resistant Soybean Variety. Braz. Arch. Biol. Technol. 58 (5) pp. 651-657, http://dx.doi.org/10.1590/S1516-89132015050170. (SCI-E ; SCImago: Q2). http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89132015000500651.

8. Thuong S.D., Choudhary R.K., Tucker G.C., Mau C.H., Nguyen T.T.N., Nguyen H.Q. & Lee J (2018). Capparis bachii (Capparaceae), a new species from southern Vietnam. Annales Botanici Fennici 55; pp 31–35 (SCI; SCImago: Q2). https://bioone.org/journals/Annales-Botanici-Fennici/volume-55/issue-1%e2%80%933/085.055.0105/Capparis-bachii-Capparaceae-a-New-Species-from-Southern-Vietnam/10.5735/085.055.0105.short.

7. Sy Danh  Thuong, Ritesh Kumar  Choudhary, Tran The  Bach, Do Van  Hai, Bui Hong Quang,  Gordon C. Tucker, Chu Hoang Mau, Joongku Lee, Changyoung Lee and Sangmi  Eum (2017). Capparis dongvanensis sp. nov. (Capparaceae) from Vietnam. Nordic Journal of Botany 35; pp 272–275, 2017. doi: 10.1111/njb.01326, ISSN 1756-1051 (SCI; SCImago: Q2). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/njb.01326.

6. Sy Danh Thuong, Ritesh Kumar Choudhary, Tran The Bach, Do Van Hai, Bui Hong Quang, Gordon C. Tucker, Chu Hoang Mau, Joongku Lee, Changyoung Lee and Sangmi Eum (2017) Capparis pubifolia B. S. Sun (Capparaceae): A newly recorded species of the flora of Vietnam. Korean Journal of Plant Taxonomy 47(2): 106-111. https://doi.org/10.11110/kjpt.2017.47.2.106; http://e-kjpt.org/journal/view.php?number=4845 (ESCI, Scopus). https://www.e-kjpt.org/journal/view.php?doi=10.11110/kjpt.2017.47.2.106.

5. Thi Thanh Nhan Pham, Huu Quan Nguyen, Thi Ngoc Lan Nguyen, Xuan Tan Dao, Danh Thuong Sy, Van Son Le, Hoang Mau Chu (2020) Overexpression of the GmDREB2 gene increases proline accumulation and tolerance to drought stress in soybean plants. AJCS 14(03):495-503; (Scopus). https://www.cropj.com/pham_14_3_2020_495_503.pdf.

4. Bui Thi Ha, Nguyen Thi Ngoc Lan, Nguyen Thi Tam , Le Van Son, Chu Hoang Mau (2018). Expression analysis of the recombinant Catharanthus roseus deacetylvindoline 4-O-acetyl transferase in tobacco plants. Australian Journal of Crop Science 12(07); pp 1139-1143; doi: 10.21475/ajcs.18.12.07.PNE1077 (Scopus). https://www.cropj.com/bui_12_7_2018_1139_1143.pdf.

3. Thi Ngoc Lan Nguyen, Phutthakone Vaciaxa, Thi Mai Thu Lo, Thi Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Nhan Pham, Van Son Le, Hoang Mau Chu (2019) Design of Construct Carrying GmDREB6 to Enhance Soybean Gene Expression Related to Abiotic Stress Response. European Journal of Engineering Research and Science Vol. 4, No. 6, June 2019; DOI : https://doi.org/10.24018/ejers.2019.4.6.138.

2. Hoang Thi Thao, Nguyen Thi Ngoc Lan , Ho Manh Tuong, Nguyen Vu Thanh Thanh, Le Van Son, Chu Hoang Mau (2017) Expression analysis of recombinant Vigna radiata plant defensin 1 protein in transgenic tobacco plants. J App Biol Biotech 5(1): 070-075; doi: 10.7324/JABB.2017.50112. https://www.jabonline.in/abstract.php?article_id=183.

1. Vu Thanh Tra , Tran Thi Phuong Lien, Chu Hoang Mau (2015) Proteomic characterization of soybean leaf proteins from cultivar DT2000 with rust-resistant ability in Vietnam. Int. J. Biosci. 6 (2): 468-477. https://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p468-477.pdf.

 

B. Sách

 

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên,

phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGD

1

Tin sinh học

Sách giáo trình

Nxb Đại học Thái Nguyên, 2019

3

Đồng chủ biên

Trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2

Gen và Đặc tính chịu hạn của cây đậu tương

Sách chuyên khảo

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011

4

Đồng chủ biên

Trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

3

Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng

Sách giáo trình

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011

2

Đồng chủ biên

Trường Đại học Khoa học-ĐH Thái Nguyên

4

Phương pháp phân tích di truyền hiện đại

Sách chuyên khảo

Nxb Đại học Thái Nguyên, 2008

1

Viết một mình

Trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

5

Giáo trình Di truyền học

Sách giáo trình

Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2006

2

Đồng chủ biên

Trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

6

Cơ sở và Phương pháp sinh học phân tử

Sách giáo trình

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005

1

Viết một mình

Trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

7

Sinh học tế bào

Sách giáo trình

Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội, 2005

3

Đồng chủ biên

Trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

8

Hướng dẫn giảng dạy Sinh học 10

Tài liệu tham khảo

Trường ĐH Sư phạm Việt Bắc, 1990

1

Viết một mình

Trường ĐH Sư phạm Việt Bắc

9

Tài liệu thay sách giáo khoa Sinh học 11

Tài liệu tham khảo

Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, 1991

2

Đồng chủ biên

Trường ĐH Sư phạm Việt Bắc

10

Tài liệu thay sách giáo khoa Sinh học 12

Tài liệu tham khảo

Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, 1992

2

Đồng chủ biên

Trường ĐH Sư phạm Việt Bắc

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

1. Đào tạo thạc sĩ Sinh học và Công nghệ sinh học

- Hướng dẫn 70 học viên bảo vệ thành công luận văn và được cấp bằng thạc sĩ. Hiện đang hướng dẫn 3 thạc sĩ.

 

2. Đào tạo tiến sĩ sinh học, lĩnh vực Di truyền học hiện đại và Công nghệ sinh học

- Hướng dẫn 14 NCS bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng tiến sĩ sinh học, chuyên ngành Di truyền học.

- Đang hướng dẫn 4 NCS, trong đó có một NCS đã bảo vệ luận án cấp cơ sở.

TT

Họ và tên, Tên đề tài

Trình độ

Cơ sở đào tạo

Thời gian đào tạo

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Vũ Thanh Thanh

Tiến sĩ

Viện Công nghệ sinh học

2004-2007

2008

2

Nguyễn Thị Thuý Hường

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-Đại học Thái Nguyên

2007-2010

2010

3

Vũ Thị Thu Thuỷ

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-Đại học Thái Nguyên

2007-2011

2011

4

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tiến sĩ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2007-2011

2011

5

Nguyễn Thị Hải Yến

Tiến sĩ

Viện Công nghệ Sinh học

2007-2011

2012

6

Vũ Thanh Trà

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2007-2011

2012

7

Nguyễn Thu Hiền

 

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2008-2012

2012

8

Lò Thị Mai Thu

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2009-2013

2014

9

Lò Thanh Sơn

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2012-2014

2015

10

Vì Thị Xuân Thủy

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2014-2017

4/2017

11

Đào Xuân Tân

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2013-2016

5/2017

12

Hoàng Thị Thao

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2014-2017

4/2017

13

Bùi Thị Hà

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2013-2017

5/2018

14

Vũ Thị Như Trang

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2015-2019

6/2019

15

Lê Thị Hồng Trang

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2014-2018

2020

16

Hoàng Thị Thu Hoàn

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2015-2019

QĐ Bảo vệ cấp cơ sở 6-2021

17

Ngô Mạnh Dũng

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2017-2021

QĐ Bảo vệ cấp cơ sở 6-2021

18

Phutthakone VACIAXA

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên

2018-2021

Chuẩn bị bảo vệ cấp cơ sở

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại