Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đinh Thị  Liên

Họ và tên: Đinh Thị Liên

Chức vụ:

Di động: 0868351600

Email: dinhlien.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Website: http://dinhlien-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đinh Thị Liên

Ngày tháng năm sinh: 17-07-1985

Chức vụ: Giảng viên

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên

Email: dinhlien.sfl@tnu.edu.vn

II.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

-Năm 1996: Hoàn thành chương trình tiểu học tại TH Thị trấn Đồng Mỏ - Lạng Sơn 

-Năm 2000: Tốt nghiệp THCS  tại THCS Đồng Mỏ - Lạng Sơn

-Năm 2004: Tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chi Lăng A - Lạng Sơn

-Năm 2008: Tốt nghiệp đại học hệ Chính quy, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

-Năm 2012: Tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học năm 2012 loại xuất sắc.

-Tháng 2/2020: Được nâng ngạch lên Giảng viên chính

Trong 11 năm công tác của mình, tôi luôn nỗ lực, cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để các hoạt động giảng dạy  hệ đào tạo chính quy (đại học, cao đẳng), bồi dưỡng tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài cũng như công tác nghiên cứu khoa học được hoàn thành tốt nhất. Các hoạt động cụ thể bao gồm: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia giảng dạy, tham gia các hội thảo, chủ nhiệm Câu lạc bộ ngôn ngữ. Trong nghiên cứu khoa học, tôi tham gia hội đồng thẩm định cấp cơ sở, đồng thời là chủ nhiệm, tham gia đề tài các cấp như:  cấp cơ sở, cấp bộ môn.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Stt

 

Tên đề tài

Năm bắt đầu- Năm nghiệm thu

Cấp đề tài

Trách nhiệm tham gia

Kết quả

1

Tìm hiểu nghệ thuật hát Then của người Tày ở Lạng Sơn

2012 - 2012

Bộ môn

Chủ nhiệm

Tốt

2

Phương tiện kết nối lời trong tác phẩm “Cánh đồng bất tận” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và ứng dụng vào giảng dạy môn “Phân tích văn bản tiếng Việt” tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

2013 -2013

Cơ sở

Chủ nhiệm

Tốt

3

Nghiên cứu ứng dụng lớp từ xưng hô trong tiếng Tày đối chiếu với tiếng Việt vào giảng dạy môn Ngôn ngữ học đối chiếu tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

2015 – 2015

Cơ sở

Chủ nhiệm

Tốt

4

Hệ thống biểu tượng văn hóa trong sinh hoạt tín ngưỡng dân gian Tày (hát Then) và ứng dụng chúng vào giảng dạy môn Văn hóa Việt Nam tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

2016 – 2016

Cơ sở

Chủ nhiệm

Tốt

5

Tín ngưỡng Việt Nam qua những dòng tranh dân gian và ứng dụng chúng vào giảng dạy môn Văn hóa Việt Nam tại  Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

2017 – 2017

Cơ sở

Chủ nhiệm

Tốt

6

Sự chi phối của yếu tố nữ đến Tín ngưỡng dân gian Việt Nam và vận dụng chúng vào giảng dạy môn Văn hóa Việt Nam tại  Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

2018 – 2018

Cơ sở

Chủ nhiệm

Tốt

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I.  Bài báo, các báo cáo khoa học hội thảo, hội nghị khoa học

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí đăng bài

Năm công bố

Trách nhiệm tham gia

1

 

Kết cấu văn bản Then Tày

Kỉ yếu hội thảo khoa học : Những phương diện văn hóa tuyền thống , Việt Nam học, tập 2, Nxb Khoa học xã hội, 2015, trang  993. ISBN 978 – 604 – 944 – 281 – 0.

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 6 (200) in tại Nxb Chính trị Quốc gia, 2012, trang 30. ISSN 0868 - 3409

 

2012

Tác giả chính

2

 

Hệ thống biểu tượng trong Then Tày

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập:174, số: 14, năm 2017, trang: 197. ISSN 1859 – 2171

2017

Tham gia

3

 Bước đầu tìm hiểu về lỗi ngữ pháp của sinh viên nước ngoài khi học tiếng Việt tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và những đề xuất khắc phục

Kỉ yếu hội thảo Quốc gia về dạy học qua dự án lần thứ 3, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, trang 335. ISBN 978 – 604 – 62 – 5767 – 7

2019

Tham gia

4

Cách xưng hô bằng đại từ nhân xưng cẩu (tao), khói (ta, tôi) trong tiếng Tày đối chiếu với tiếng Việt

 

Kỉ yếu hội thảo Quốc gia về dạy học qua dự án lần thứ 3, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, trang 379. ISBN 978 – 604 – 62 – 5767 – 7

2019

Tác giả chính

5

 

 

 

 

 

II. Sách xuất bản

Năm 2018,  đồng chủ biên 01 cuốn tài liệu tham khảo “Sách bài tập Văn hóa Việt Nam”, NXB Thanh niên có chỉ số ISBN 978-604-973-171-6. Đồng chủ biên 01 cuốn tài liệu tham khảo “Sách bài tập tiếng Việt”, NXB Đại học Thái Nguyên năm 2018 có chỉ số ISBN 976-6049156489.

Hiện nay, tôi đang biên soạn cùng đồng nghiệp tài liệu tham khảo “Sách bài tập Phân tích văn bản tiếng Việt” cho sinh viên chuyên ngành cử nhân ngôn ngữ, cử nhân sư phạm của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Sách bài tập Văn hóa Việt Nam”, NXB Thanh niên, 2018.

- Sách bài tập tiếng Việt, NXB Đại học Thái Nguyên, 2018

 

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại