Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Đặng Phi Trường

Thạc sĩ

0947170685

phitruong1706@gmail.com

Đoàn Quang Huy

Giảng viên, Nghiên cứu viên - Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

0912296333

doanquanghuy@tueba.edu.vn

Bùi Thị Thanh Hương

NCS. ThS

ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên

0976601859

thanhhuong.tueba@gmail.com

Cao Duy Trinh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trường ĐH Khoa học

trinhcd@tnus.edu.vn

Nguyễn Kim Sơn

Thạc sĩ

Bộ môn Hệ thống thông tin - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0975.910.551

nkson@ictu.edu.vn

Nguyễn Tính

Thạc sĩ

Bộ môn Công nghệ phần mềm - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0986.060.186

nttinh@ictu.edu.vn

Nguyễn Thu Hương

Thạc sĩ

Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa CNTT - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0982.734.973

nthuong@ictu.edu.vn

La Ngọc Tùng

0986469054

latung@tntec.edu.vn

Trần Xuân Tứ

0982861018

Tranxuantu@tntec.edu.vn

Phạm Đình Tiệp

Thạc sĩ

Phan Đình Phùng - TP. Thái Nguyên

0834174567

phamdinhtiep.tec@gmail.com

Chưa đăng nhập: 0/0