Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Trương Cao Dũng

Cử nhân

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0969.361.189

truongcaodung@tnu.edu.vn

Hà Minh Tuấn

Cử nhân

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0912.069.828

haminhtuan@tnu.edu.vn

Lý Thị Nhiên

Thạc sỹ

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0335.800.800

lynhien@tnu.edu.vn

Đặng Trung Kiên

Thạc sỹ

978549495

dangtrungkien.sfl@tnu.edu.vn

Thành Thị Phương Bắc

Thạc sĩ

0982958636

thanhphuongbac.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Văn Công

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế - TUEBA

0915600500

nvcongkt@tueba.edu.vn

Phạm Thị Nhàn

Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

0987.877.458

nhanpt@tnu.edu.vn

Hồ Thị Nguyệt Thắng

thạc sĩ

tổ 12 phường Tân Thịnh

0916605341

honguyetthang.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Hòa

- Thạc sĩ

Thái Nguyên

973748369

hoant.his@tnue.edu.vn

Phùng Thị Thu Trang

Thạc sỹ

Tổ 10, Tân Thịnh, TPTN

0395314806

phungthutrang.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/0