Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Thị Phượng

ThS

phuongnt@tnu.edu.vn

Đặng Liên Hương

Thạc sĩ

Ban Cơ sở vật chất - Đại học Thái Nguyên

0982.508.005

huongdl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Thúy

Thạc sỹ

Ban CSVC - ĐHTN

0912.805.592

thuy.pt@tnu.edu.vn

Nguyễn Hoàng Tiến

Ban Cơ Sở Vật Chất

0912.737.050

tiennh@tnu.edu.vn

Hoàng Hải Đăng

Thạc sĩ

0912.44.66.99

danghh@tnu.edu.vn

Nguyễn Quang Khánh

Ban Cơ sở vật chất - ĐHTN

0979.513.681

khanhnq@tnu.edu.vn

Đỗ Văn Chân

Ban Cơ sở vật chất

0912.477.848

chandv@tnu.edu.vn

Nguyễn Danh Nam

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Thành phố Thái Nguyên

0979446224

danhnam.nguyen@tnu.edu.vn

Nguyễn Xuân Tiến

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Ban CSVC Đại học Thái Nguyên

0913386027

tiennx@tnu.edu.vn

Hoàng Thị Hội

Thạc sĩ

Ban Pháp chế và Thi đua, Đại học Thái Nguyên

hoiht@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 29/65