Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Lê Mạnh Hùng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh-ĐH Thái Nguyên

0977242423

manhhung_tttv@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên - Tiến sĩ

Thái Nguyên

0917505366

ntlananh@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Nhung

GVC - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế- TUEBA

0984238716

nhungnt@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Nội

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Bộ môn Lý luận chính trị - Khoa Khoa học cơ bản - Trường ĐH Kinh tế & QTKD - ĐHTN

0989.346.178

noinguyen.tueba@gmail.com

Đặng Phi Trường

Thạc sĩ

0947170685

phitruong1706@gmail.com

Đoàn Quang Huy

Giảng viên, Nghiên cứu viên - Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

0912296333

doanquanghuy@tueba.edu.vn

Bùi Thị Thanh Hương

NCS. ThS

ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên

0976601859

thanhhuong.tueba@gmail.com

Nguyễn Văn Công

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế - TUEBA

0915600500

nvcongkt@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Phương Thúy

Thạc sỹ

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế &Quản trị kinh doanh - ĐHTN

0912700339

tuebaphuongthuy@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Anh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

kimanhkt@tueba.edu.vn

Chưa đăng nhập: 130/214