Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Lê Thị Thu  Hương

Họ và tên: Lê Thị Thu Hương

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0912 065 662

Email: huongltt.fle@tnue.edu.vn

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: TS- GVC

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://lethithuhuong-ngoaingu.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1. Họ và tên:  Lê Thị Thu Hương           

 2. Ngày tháng năm sinh: 04/06/1982

3. Giới tính: Nữ                                         

4. Dân tộc: Kinh

5. Học vị: Tiến sĩ                                      

6.  Năm nhận Học vị:   2015                           

     7. Nước nhận học vị: Philipines

8. Chức vụ hiện tại: Giảng viên chính

10. Cơ quan và Đơn vị công tác: Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

10. Điện thoại: 0912065662  

11. E-mail: huongno0406@gmail.com                      

   II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học

- Tốt nghiệp Đại học năm 2004 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

2. Sau đại học

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2009 tại Trường Đại học Latrobe, Australia.

- Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2015 tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Batangas, Philipin.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2019 tại Trường Đại học Northumbria, Anh

3.Các khóa bồi dưỡng ngắn hạn

- Hội thảo về nghiên cứu hành động cho nghiên cứu vùng về xây dựng năng lực cho giáo viên Tiếng Anh tháng 10/2012

- Hội thảo về giới thiệu thiết kế và phân tích các bài kiểm tra đánh giá ngôn ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội tháng 7/2017

- Bồi dưỡng giám khảo Nói-Viết  của Đề Án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020 tháng 12/2013

- Hội thảo về chia sẻ kinh nghiệm thiết lập mạng lưới lãnh đạo nữ thuộc vùng Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam- Tháng 5/2018.

 - Hội thảo về đánh giá và phát triển chương trình cho GV người dân tộc thiểu số - ĐHSPTN ngày 26, 27/11/2019.

 4. Trình độ tin học: IC3

5. Trình độ tiếng Anh: C1 (IELTS 7.5)

6. Trình độ Ngoại Ngữ: Văn bằng 2 Tiếng Trung

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 10/2004 đến năm 2019: Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

-  Từ tháng 9/ 2008 đến tháng 6/2010: Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên; ; Học cao học ngành Ngôn ngữ học ứng dụng, chương trình liên kết giữa Đại học Latrobe, Australia và Đại học quốc gia Hà Nội

- Từ tháng 10/ 2010 đến tháng 2014 : Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên - Học Nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh, chương trình liên kết giữa Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin và Đại học Thái Nguyên

- 2018-2019: Học Thạc sỹ về Phương pháp giảng dạy TA tại Vương Quốc Anh.

- 2019-2020: Giảng viên BM Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1. Họ và tên:  Lê Thị Thu Hương           

 2. Ngày tháng năm sinh: 04/06/1982

3. Giới tính: Nữ                                         

4. Dân tộc: Kinh

5. Học vị: Tiến sĩ                                      

6.  Năm nhận Học vị:   2015                           

     7. Nước nhận học vị: Philipines

8. Chức vụ hiện tại: Giảng viên chính

10. Cơ quan và Đơn vị công tác: Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

10. Điện thoại: 0912065662  

11. E-mail: huongno0406@gmail.com                      

   II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học

- Tốt nghiệp Đại học năm 2004 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

2. Sau đại học

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2009 tại Trường Đại học Latrobe, Australia.

- Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2015 tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Batangas, Philipin.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2019 tại Trường Đại học Northumbria, Anh

3.Các khóa bồi dưỡng ngắn hạn

- Hội thảo về nghiên cứu hành động cho nghiên cứu vùng về xây dựng năng lực cho giáo viên Tiếng Anh tháng 10/2012

- Hội thảo về giới thiệu thiết kế và phân tích các bài kiểm tra đánh giá ngôn ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội tháng 7/2017

- Bồi dưỡng giám khảo Nói-Viết  của Đề Án Ngoại Ngữ Quốc gia 2020 tháng 12/2013

- Hội thảo về chia sẻ kinh nghiệm thiết lập mạng lưới lãnh đạo nữ thuộc vùng Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam- Tháng 5/2018.

 - Hội thảo về đánh giá và phát triển chương trình cho GV người dân tộc thiểu số - ĐHSPTN ngày 26, 27/11/2019.

 4. Trình độ tin học: IC3

5. Trình độ tiếng Anh: C1 (IELTS 7.5)

6. Trình độ Ngoại Ngữ: Văn bằng 2 Tiếng Trung

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 10/2004 đến năm 2019: Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

-  Từ tháng 9/ 2008 đến tháng 6/2010: Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên; ; Học cao học ngành Ngôn ngữ học ứng dụng, chương trình liên kết giữa Đại học Latrobe, Australia và Đại học quốc gia Hà Nội

- Từ tháng 10/ 2010 đến tháng 2014 : Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên - Học Nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh, chương trình liên kết giữa Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin và Đại học Thái Nguyên

- 2018-2019: Học Thạc sỹ về Phương pháp giảng dạy TA tại Vương Quốc Anh.

- 2019-2020: Giảng viên BM Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

IV. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Nguyễn Thị Hồng  Minh, Đặng Thị Thu Hương, Lê Thị Thu Hương (2016). “Thực trạng và giải pháp thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với viên không chuyên ngữ ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 152, số 07/1, năm 2016, trang 57 – 62.

2. Lê Thị Thu Hương, Đặng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Minh (2016). “Dạy từ vựng tiếng Anh qua các cụm từ cố định”. Trí thức và Phát triển, số 66 Kỳ 2 tháng 6/2016.

3. Lê Thị Thu Hương, Đặng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Minh (2016). “Lý thuyết và thực tiễn cho việc sử dụng tranh trong  hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam.” Trí thức và Phát triển, số 66 Kỳ 2 tháng 6/2016.

4. Lê Thị Thu Hương (2016). “Đấu tranh phi bạo lực trong tác phẩm “Young India” của Mahatma Gandhi” Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 152, số 07/2 năm 2016, trang 135-142

5. Lê Thị Thu Hương (2016) “ Ứng dụng giao tiếp phi ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam” Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 152 số 07/1 năm 2016, trang 19-24

6. Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Lê Thị Thu Hương (2016). “English Language Grammatical Competence and Discourse Competence of 3rd year college students of Thai Nguyen University: Basis for Intervention Exercises”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 160, số 15 năm 2016, trang 49-52

7. Lê Thị Thu Hương, Đặng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Chuyên,Tạ Thị Mai Hương, Phan Minh Huyền (2017) “No violence dealt within the work  “Young India” by Mahatma Gandhi” . 8th International Conference on Language, Innovation, Culture and Education on 16th- 17th October 2017 

8. Duong Huong Lan, Phan Minh Huyen, Le Thi Thu Huong (2017). “The effectiveness of the Experiential Learning activities Developing English Speaking Skills for Students at Thai Nguyên University of Economics and Business Administration” IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)  Volume 7, Issue 5 Ver. IV (Sep. – Oct. 2017), PP 83-87

9. Le Thi Thu Huong, Maria Luisa A.Valdez (2019) “Rhetorical Devices Used in Projecting Humanitarian Issues Relative To Nonviolence Gleaned From The Selected Speeches Of Mahatma Gandhi” International Journal of Advanced Research and Publications (IJARP) Volume 3 Issue 9 September 2019 (p70-81)

V. ĐỀ TÀI KHOA HỌC &CÔNG NGHỆ ĐÃ CHỦ TRÌ/ THAM GIA

1. “ Bài giảng điện tử Ngoại Ngữ 1 dùng cho đào tạo trực tuyến đối với sinh viên Tiếng anh không chuyên trường ĐHSPTN” (2011). Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

2. Biên soạn đề cương bài giảng điện tử Tiếng Anh chuyên ngành Âm nhạc (2012) Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

3. Biên soạn Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Ngữ Văn (2013) Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

 

VI. SÁCH, GIÁO TRÌNH

1. Lê Thị Thu Hương (2016). Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Ngữ Văn. NXB Đại học Thái Nguyên.

 

VII. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN/CBQLGDPT

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh các cấp theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia cho các tỉnh miền núi phía Bắc gồm Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Bình, Bắc Kan, Sơn La, Điện Biên từ năm 2012-2016

- Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên: năm 2018.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ SP và năng lực TA cho GV trường ĐH Dự Bị Dân tộc Việt trì năm 2019

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Lê Thị Thu Hương (2016). Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Ngữ Văn. NXB Đại học Thái Nguyên.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại