Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Hưng Thịnh

Họ và tên: Nguyễn Hưng Thịnh

Chức vụ: Phó trưởng ban, Phụ trách Ban Pháp chế và Thi đua

Di động:

Email: thinhnh@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Chuyên viên chính

Địa chỉ: Đại học Thái Nguyên

Website: http://nguyen-hung-thinh-thinh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Hưng Thịnh.

Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/1976.

Học vị: Thạc sĩ - Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

Ngạch viên chức: Chuyên viên chính - Mã ngạch: 01002.

Chức vụ: Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban Pháp chế và Thi đua.

Đơn vị công tác: Đại học Thái Nguyên.

E-mail: thinhnh@tnu.edu.vn

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

 

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Thời gian học

Hình thức học

Văn bằng,

chứng chỉ

Đại học Luật Hà Nội

Cử nhân Luật Kinh tế

1993 – 1998

Chính quy

Bằng tốt nghiệp đại học

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên

09/2002-12/2002

Bồi dưỡng

Chứng nhận

Học viện Tư pháp

Đào tạo nguồn Chấp hành viên

T5 đến T12/2004

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Trung cấp Lý luận chính trị

2005 – 2007

Tại chức

Bằng tốt nghiệp trung cấp

Học viện Quản lý Giáo dục

Nghiệp vụ Thanh tra

05/2011-05/2011

Bồi dưỡng

Chứng nhận

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Ngôn ngữ Anh - Văn bằng 2

2010-2013

Chính quy

Bằng tốt nghiệp đại học

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thạc sỹ Luật: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

2011-2013

Không tập trung

Bằng tốt nghiệp thạc sỹ

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính

05/2013-08/2013

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

Trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên

Kiến thức Quốc phòng - An ninh cho Đối tượng 3

04/2014-04/2014

Bồi dưỡng

Chứng nhận

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Cao cấp lý luận Chính trị

12/2014-05/2015

Tập trung

Bằng Tốt nghiệp

cao cấp

 

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

T3/1999-T1/2000

Chuyên viên - Phòng Thi hành án tỉnh Thái Nguyên

T2/2000-T2/2002

Chiến sỹ - Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân Khu 1 (Thực hiện nghĩa vụ quân sự)

T3/2002-T8/2006

Chuyên viên – Thi hành án Dân sự tỉnh Thái Nguyên

T9/2006-T10/2006

Chuyên viên – Ban Thanh tra Giáo dục Đại học Thái Nguyên

T10/2006-T8/2011

Phó Trưởng ban - Ban Thanh tra Giáo dục Đại học Thái Nguyên

T9/2011– T7/2014

Phó Trưởng ban Công tác Học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên

T8/2014- T10/2016

Phó Trưởng ban - Phụ trách Ban Pháp chế và Thi đua Đại học Thái Nguyên

T11/2016- T11/2019

Phó Trưởng ban - Ban Pháp chế và Thi đua Đại học Thái Nguyên

T12/2019- đến nay

Phó Trưởng ban - Phụ trách Ban Pháp chế và Thi đua Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại