Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Khánh  Như

Họ và tên: Nguyễn Khánh Như

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 914790885

Email: nhunk@tnue.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://nguyenkhanhnhu.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. THÔNG TIN CHUNG  (General Information) 
1.Họ tên (Name): NGUYỄN KHÁNH NHƯ (KHANH NHU NGUYEN)  (阮庆如)
2.Giới tính (Gender):  Nữ (female)
3.Năm sinh(Year of birth): 1986
4.Đơn vị công tác (Department):

Khoa Lịch sử - Trường ĐH Sư phạm- ĐH Thái Nguyên.

(Department of History, Thai Nguyen University of Education (TNUE), Thai Nguyen city, Vietnam)  (越南太原市太原师范大学)
5.Học vị (Title): Tiến sĩ (Doctor)

Năm đạt học vị (Year of title) :   2017

Nơi phong học vị : East China Normal University, Shanghai city, China. (中国上海华东师范大学)

Chuyên ngành  (Major): Lịch sử Thế giới (World History) (世界历史)
6.Môn học giảng dạy (Main Subject) (教学课程)

- Lịch sử thế giới (World History) (世界历史)

- Nhập môn Sử học (Initiation of History) (史学入门)

- Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học xã hội ở trường phổ thông  

(Developing competence of social siencse research in shool)(发展大学生科学社会研究的能力)

- Phát triển chương trình trong dạy học lịch sử

(Development of curriculum in teaching history) (发展历史教学课程)

- Thực hành Sư phạm Lịch sử  (Pedagogical Practice)(师范历史实行)

- Chủ đề lịch sử và khoa học xã hội trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông

(History and social science theme in teaching history in high shool)(高中历史教学的历史与社会科学主题)
7.Lĩnh vực nghiên cứu (Field of Research)(研究方向):

- So sánh giáo dục đại học Việt Nam và thế giới History Education Comparative Research)(世界高等教育比较)

- Phương pháp dạy học Lịch sử Method of teaching in history)(历史教学方法)

- Lịch sử thế giới (World History) (世界历史)

- Lịch sử - Văn hóa - Dân tộc (History – Culture – Nation)(历史-文化-民族)
8.Ngoại ngữ  (Foreign language)(外语)

Tiếng Trung  (Chinese) (汉语)

Tiếng Anh B1 Cambridge (B1 Cambridge of English)(英语)
9.Địa chỉ liên hệ (Address)(地址)

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên.

(Thai Nguyen University of Education, Thai Nguyen city, Vietnam.)

(越南太原市太原师范大学)
10.Email:  nhunk@tnue.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp Đại học năm 2008, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
- Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2012, ngành Lịch sử Thế giới tại Trường ĐH Sư phạm Hoa Đông,TP Thượng Hải, Trung Quốc.
- Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2017, ngành Lịch sử Thế giới tại Trường ĐH Sư phạm Hoa Đông,TP Thượng Hải, Trung Quốc.

2008年越南太原师范大学历史系历史专业毕业,获历史科证书。

2012年中国华东师范大学历史系世界史专业硕士研究生,获世界史硕士学位。

2017年中国华东师范大学历史系世界史专业博士研究生,获世界史博士学位。

2013年至今,越南太原师范大学讲师。

III. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG B
Các công trình NCKH trong nước (Research Workshop Program in Vietnam)

TT

Tên công trình
 

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố
 

Năm công bố

1

Tiếp cận chương trình đào tạo cử nhân ngành Lịch sử ở một số trường Đại học Sư phạm Trung Quốc

TRAINING PROGRAM HISTORY BACHELOR IN SOME FAMOUS CHINESE UNIVERSITYOF PEDAGOGY

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên tập 114, số 14.

2013

2

Sự phát triển của hệ thống các trường đại học sư phạm trọng điểm Trung Quốc hiện nay 

THE DEVELOPMENT OF CHINA FOCUS UNIVERSITIES OF PEDAGOGY AT PRESENT

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên tập 167, số 07.

2017

3

Nhân tố Mỹ trong quan hệ Trung - Ấn sau Chiến tranh Lạnh 

THE UNITED STATES FACTOR IN RELATIONSHIP BETWEEN CHINA AND INDIA AFTER COLD WAR

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á

2018

4

Tính dung hợp trong giao thoa văn hóa của Trung Quốc và Ấn Độ

THE SYNTHESIS IN THE PROCESS OF CULTURAL INTERACTION IN CHINA AND INDIA

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á

2019

5

Mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay

THE FLIPPED CLASSROOM MODEL IN TEACHING HISTORY

AT THE PRESENT HIGH SCHOOLS

Tác giả

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên tập 209 số 16

2019

 

Bài báo/Tạp chí/Hội thảo quốc tế (International Research Workshop Program)

6

The development of history major of normal schools in Vietnam over the past forty years – take Hanoi National University of education as an example.

Tác giả

Kỉ yếu Hội thảo quốc tế (International History Education Comparative Research Workshop Program), Shanghai city, China, 9/2018.

2018

 

IV. ĐỀ TÀI KH&CN ĐÃ HOẶC ĐANG CHỦ TRÌ

Tên đề tài

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình
 

Tình trạng đề tài
 

Xây dựng hệ thống du lịch thông minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên.

 (thành viên chính)

2019-2021

Đề tài KH&CN cấp ĐHTN (thuộc CT hợp tác về NCKH và chuyển giao tiến bộ KHCN giữa UBND Tỉnh TN và ĐHTN đến năm 2020). 

Chưa nghiệm thu 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại