Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thu  Thuỷ

Họ và tên: Nguyễn Thu Thuỷ

Chức vụ:

Di động: 0912998755

Email: nguyenthuthuy.sfl@tnu.edu.vn

Học vị:

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://nguyenthuthuy-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy

Năm sinh: 1985

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn tiếng Trung Quốc, Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên

E-mail: nguyenthuthuy.sfl@tnu.edu.vn

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 

Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm hoàn thành 

Đề tài cấp ( Nhà nước, Bộ,

 ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài 
1 Khảo sát lỗi sai trong việc sử dụng các từ “倒”, “而”, “却” trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên tiếng Trung khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2015 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ môn Bút ngữ tiếng Trung cao cấp 1 cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên 2017 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước

1. Vi Thị Hoa, Nguyễn Thu Thủy (2016). Thực trạng và một số kiến nghị trong việc sửa bài và ghi nhận xét môn viết cho sinh viên tiếng Trung – Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên.Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 157 số 12/2.ISSN: 1859-2171;

2. Đỗ Thị Thúy Hà, Nguyễn Thu Thủy, Phạm Minh Tâm (2016). Bàn về phương thức sửa lỗi sai trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai của sinh viên Việt Nam khi học tiếng Hán. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung, nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

ISBN:978-604-947-782-9;

3. Đỗ Thị Thúy Hà, Nguyễn Thu Thủy (2017). Bàn về phương pháp giảng dạy kỹ năng viết bài luận tiếng Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển”, Quy Nhơn, nhà xuất bản Dân trí. ISBN:978-604-88-5023-4;

4. Nguyễn Thu Thủy ( 2019).Một số phương pháp phát huy tính tích cực của sinh viên trong quá trình thực hành kĩ năng viết trình độ trung cấp của sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, KNN-ĐHTN. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về dạy học qua dự án lần thứ 3 “Giảng dạy ngoại ngữ theo đề án ở trường phổ thông tại Việt Nam”, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. ISBN: 978-604-62-5767-7;

5. Nguyễn Thu Thủy, Hồ Thị Nguyệt Thắng (2019). 太原大学外国语学院中文系学生使用汉语标点符号的偏误分析. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế " Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa". Nhà xuất bản Tài Chính. ISBN 978-604-79-2244-4;

6. Đỗ Thị Thúy Hà, Nguyễn Thu Thủy (2019).对外汉语教学中的文化词语教学研究——以含“玉”字的词语为例 . Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế " Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa". Nhà xuất bản Tài Chính. ISBN 978-604-79-2244-4;

II. Sách, giáo trình xuất bản

1. Phùng Thị Tuyết, Quách Thị Nga, Hồ Thị Nguyệt Thắng, Nguyễn Thu Thủy (2019). Bài tập ngữ pháp tiếng Trung ( trình độ sơ cấp, quyển 2). Sách  tham khảo. Nhà xuất bản văn hóa Dân Tộc. ISBN: 978-604-702-106-2

2. Nguyễn Thu Thủy (2019). Nghiên cứu so sánh quan hệ từ " DAO","ER"," QUE" trong tiếng Hán hiện đại ( Khảo sát cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt ). Sách chuyên khảo. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. ISBN: 978-604-956-387-4

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại