Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Phạm Hùng  Thuyên

Họ và tên: Phạm Hùng Thuyên

Chức vụ:

Di động: 0972458733

Email: phamhungthuyen.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - T.P Thái Nguyên

Website: http://phamhungthuyen-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm Hùng Thuyên

Năm sinh: 1989

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ 2008-2012: Học đại học tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh

Từ 2016-2018: Học Thạc sĩ tại Khoa Sau Đại học - Đại học Hà nội chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 2013- nay: Công tác tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

STT Tên đề tài Năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia
1 Nghiên cứu và thiết kế tài liệu hướng dẫn cho các môn đề án dạy bằng tiếng Anh tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên 2018 Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Đánh giá giáo trình Life – Intermediate dành cho sinh viên năm 2 chuyên ngữ tại Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên 2019 Trường Chủ nhiệm đề tài
3        

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các bài báo Khoa học trong nước

1. Phạm Hùng Thuyên (2019). Đánh giá giáo trình Life intermediate sử dụng cho sinh viên năm thứ 2 Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại